Məlumat sayı: 324

Nəticələr

testimony

Verilmiş N ədədin sadə vuruqlarına ayıran proqram — c++

“Verilmiş N ədədin sadə vuruqlarına ayıran proqram”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 25.09.2018 10:07

— 46 dəfə yüklənib

testimony

N-ci sadə ədədi hesablayan proqram yazın — c++

“N-ci sadə ədədi hesablayan proqram yazın”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 25.09.2018 09:58

— 24 dəfə yüklənib

testimony

Az.tarix.Yekunİmtahan — Azərbaycan tarixi

“Məlumat test formasında olduğu üçün,pdf şəklinədir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 28.05.2018 10:21

— 24 dəfə yüklənib

testimony

İctimai əmtəələr və təbii sərvətlər — Mikroiqtisadiyyat

“Mətn tərcümə edilmişdir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 11.05.2018 02:03

— 24 dəfə yüklənib

testimony

Müasir dövrün qlobal problemlərinin təsnifatı — Fəlsəfə

“Müasir dövrdə tarixin tərəqqisi bəşəriyyəti elə qlobal- sosial problemlər qarşı-sında qoymuşdur ki, onların həllinin keçikdirilməsi bütövlükdə bəşəriyyətin özünün mövcudluğunun təhlükə altına alınması, dünya sivilizasiyasının naliyyətlərinin məhv olması demək olardı. Müasir dünya mürəkkəbdir, bir-birilə mübarizə aparan meyillərlə aşılanmış, zidiyyətlərlə doludur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 11.05.2018 01:54

— 18 dəfə yüklənib

testimony

Kənar Təsirlər — Mikroiqtisadiyyat

“Mövzu tərcümə edilmişdir.(External Effects)”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 30.04.2018 05:25

— 53 dəfə yüklənib

testimony

Mədəniyyət və sivilizasiya — Fəlsəfə

“Mədəniyyət sözü latınca: cultura sözündən olub torpağın becərilməsi, tərbiyə, inkişaf mənasında başa düşülmüşdür. İlk dövrlərdə mədəniyyət insanın təbiətə məqsədəuyğun təsiri, torpağın əkilib becərilməsi, yəni yaxşı məhsul almaqdan ötrü onun dəyişdirilməsi kimi anlaşılmışdır. İntihab dövrünün filosofları mədəniyyətə ideal, universal şəxsiyyətin formalaşması vasitəsi, hərtərəfli təhsil, tərbiyə almağa, elmə və incəsənətə təsir etməyə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə kömək etməyə qadir bir qüvvə kim baxırdılar. Onlar eyni zamanda barbarlıqdan fərqlənən müəyyən ictimai quruluş kimi sivilizasiya problemini də irəli sürürdülər. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 30.04.2018 04:57

— 46 dəfə yüklənib

testimony

Cinayət məsuliyyəti — Hüquq

“Hüquq normalarının pozulmasında təqsirli olan şəxslərə tətbiq edilən dövlət məcburiyyəti hüquqi məsuliyyətin müxtəlif formalarında ifadə olunur. Onlardan biri də cinayət məsuliyyətidir. Hüquqi məsuliyyətin digər formalarından o, yüksək ağırlığı ilə fərqlənir ki, bu da cinayət işləri üzrə hökmün həmişə dövlət adından çıxarılması növündə cəzanın tətbiqi ilə başa çatır. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 30.04.2018 04:51

— 24 dəfə yüklənib

testimony

MÜLKİ HÜQUQ ANLAYIŞI, PREDMETİ VƏ METODU — Hüquq

“Mülki hüquq” hüquq sisteminin ən mühüm sahələrindən biridir. Mülki- hüquqi tədqiqat mülki hüquq elminin inkişafının əvvəlki vaxtda işlənib-hazırlanmış və əsaslandırılmış elmi müddəalarının öyrənilməsinə əsaslanır, müəlliflərin əldə etdiyi təcrübənin ən yaxşılarını ümumiləşdi- rir. Zəngin elmi irsi dərindən yaradıcı şəkildə dərk etmək də müasir mül- ki hüquq elminin vəzifələrindən biridir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 19.04.2018 06:14

— 49 dəfə yüklənib

testimony

Oliqopoliya — Mikroiqtisadiyyat

“Oliqopoliya — bazarın elə bir növüdür ki, bu cür bazarlarda sadəcə bir neçə dominant (üstün) firma fəaliyyət göstərir. Bu firmaların hər biri bazarda xeyli yer tutur və qiymətin yaranması prosesinə təsir edə bilir. Oliqopoliyanın xüsusi forması - əgər bazarda sadəcə iki firma olarsa - duopoliya adlanır. Başqa sözlə, oliqopoliya, eyni fəaliyyət sahəsində bir-birinə təsir edəcək qədər az sayda firma qarşısında çox sayda alıcının olduğunu ifadə edir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 19.04.2018 06:11

— 21 dəfə yüklənib

testimony

İdrak prosesinin mərhələləri — Fəlsəfə

“ İnsanın ətraf aləmdə düzgün oriyentasiya götürməsi gerçəkliyin şüurda yenidən hasil edilməsini, cisim və hadisələrin beyində adekvat inikasını tələb edir. İdrak nəzəriyyəsi - idrakın mənşəyi və mahiyyəti, biliyin strükturu və inkişaf qanunları, onun əsası və meyarı, idrakın pillələri və əsas formaları, elmi tədqiqatın prinsipləri, metod və üsulları haqqında bütöv bir fəlsəfi təlimdir. İdrak nəzəriyyəsi üçün müstəsna əhəmiyyətkəsb edən məsələlərdən biri praktika problemidir. İdrakın həqiqi əsası kimi praktikanın həlledici rolunu ilk dəfə K.Marks açmışdır. Praktika insanların təbiət və cəmiyyəti dəyiçdirməyə yönəldilən maddi, hissi – predmetli, məqsədyönümlü fəaliyyətidir. Praktikanın məzmununu təbii və sosial obyektlərin dərk edilməsi, mənimsənilməsi və dəyişdirilməsi təşkil edir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 09.04.2018 06:02

— 11 dəfə yüklənib

testimony

İnhisar — Mikroiqtisadiyyat

“İnhisarlar istehsalın, kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin nəticəsi olmaq etibarı ilə XIX əsrin ikinci yarısından meydana gəlməyə başlamışdır. Tədricən inhisarın inkişafı elə bir nəticəyə gəlib çıxmışdır ki, o, bütövlükdə iqtisadiyyatı əhatə etməyə başlamışdır. Beləliklə, XX əsrin 30-50- ci illərindən iqtisadiyyatda unhisarçılıq hakim bir mövqeyə malik olmuşdur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 09.04.2018 06:01

— 19 dəfə yüklənib

testimony

Mülki hüquq anlayışı və sistemi — Hüquq

“Mülki hüquq - milli hüququn mühüm bir sahəsi olub, əmtəə-pul və digər əmlak münasibətlərini, habelə bunlarla əlaqədar olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzim edir. Bu münasibətlər mülki-hüquqi tənzimetmənin predmetini təşkil edir. Mülki hüququn tətbiqi sferası çox genişdir. O, yalnız əmtəə-pul münasibətlərini deyil, həm də mülkiyyət münasibətlərini, dövriyyə iştirakçılarının alqı-satqı, əmlak kirayəsi, borc, podrat, habelə komissiya, tapşırıq, saxlama və s. bu kimi müqavilə münasibətlərini nizama salır. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 09.04.2018 05:59

— 21 dəfə yüklənib

testimony

Qanunvericlik prosesi — Huquq

“Qanunvericilik, hüquqyaratma fəaliyyətinin əsas, ən mühüm formasıdır. Qanunvericilik fəaliyyəti dedikdə, ali dövlət hakimiyyəti orqanının qanunlar qəbul etməyə yönəldilmiş fəaliyyəti başa düşülür. Qanunvericilik fəaliyyəti qanunvericilik prosesi vasitəsilə reallaşır. Parlament qanunvericilik fəaliyyətini yerinə yetirərkən qanunvericilik prosesinə ciddi əməl edir, çünki qanunvericilik prosesinin pozulması qəbul edilmiş qanunun qeyri-legitimliyinə səbəb olur. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.04.2018 02:02

— 11 dəfə yüklənib

testimony

İntibah dövrünün “Humanizmi” və “antroposentrizm”i — Fəlsəfə

“Mütəxəssislər İntibah dövrü fəlsəfəsinin təkamülündə üç əsas dövrü fərqləndirirlər: humanizm və ya antroposentrizm dövrü, neoplatonizm dövrü və naturfəlsəfə dövrü. Humanizm dövrü intibah dövrünün fəlsəfi fikrinin inkişafında birinci mərhələdir və XIV əsrdən XV əsrin ortalarına qədər olan dövrü əhatə edir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.04.2018 01:51

— 9 dəfə yüklənib

testimony

İntibah dövrünün “Humanizmi” və “antroposentrizm”i — Fəlsəfə

“Mütəxəssislər İntibah dövrü fəlsəfəsinin təkamülündə üç əsas dövrü fərqləndirirlər: humanizm və ya antroposentrizm dövrü, neoplatonizm dövrü və naturfəlsəfə dövrü. Humanizm dövrü intibah dövrünün fəlsəfi fikrinin inkişafında birinci mərhələdir və XIV əsrdən XV əsrin ortalarına qədər olan dövrü əhatə edir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.04.2018 01:50

— 21 dəfə yüklənib

testimony

İstehsal Xərcləri — Mikroiqtisadiyyat

“İstehsal mövcud istehsal amillərindən istifadə edərək insan ehtiyaclarını təmin edəcək əmtəə və xidmətlərin formalaşdırılması prosesidir. İstehsalı həyata keçirən təsisçilər tərəfindən qurulan və məhsul satışı ilə bağlı qərar verən quruluşa isə müəssisə deyilir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 26.03.2018 10:55

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Great Ideas — İngilis dili

“50 great ideas for the 21st century”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 26.03.2018 10:40

— 17 dəfə yüklənib

testimony

Əlaqəli və əlaqəsiz dinamik verilənlər — İnformatika , Kompüterin arxitekturası

“Əlaqəsiz dinamik verilənlər statik verilənlər kimi təsnif olunur. Bu verilənlərdən istifadənin aşağıdakı iki fərqli cəhəti var. • Var bölməsində tələb olunan tipin dəyişəni yox, bu tipin göstəricisi təsvir olunur; • Istifadə olunmazdan əvvəl New proseduru, istifadədən sonra isə Dispose proseduru çağırılır. ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 23.03.2018 10:24

— 8 dəfə yüklənib

testimony

İstifadəçi saat və dəqiqəni daxil etdikdə proqram onları aşağıdakı şəkildə təsvir etməlidir . — C++

“(İstifadəçi saat və dəqiqəni daxil etdikdə proqram onları aşağıdakı şəkildə təsvir etməlidir .) Saat: 9 Dəqiqə: 28 --------------> Cixis> 09:28 Məsələsinin həlli ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 22.03.2018 05:04

— 9 dəfə yüklənib

testimony

İstifadəçi öz yaşını daxil etməyi tələb edən proqram yazın . Proqram istifadəçinin yaşının neçə ay olduğunu verməlidir — C++

“( İstifadəçi öz yaşını daxil etməyi tələb edən proqram yazın . Proqram istifadəçinin yaşının neçə ay olduğunu verməlidir ) məsələsinin həlli... Yükləyə bilərsiz...”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 22.03.2018 04:53

— 10 dəfə yüklənib

testimony

İstifadəçi temperaturu Selsi ilə daxil etsin və proqram ona uyğun temperaturu Farenqeytlə versin — C++

“( İstifadəçi temperaturu Selsi ilə daxil etsin və proqram ona uyğun temperaturu Farenqeytlə versin ) məsələsinin həlli... Yükləyə bilərsiniz...”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 22.03.2018 04:47

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan III-XI əsrlərdə — Azərbaycan tarixi

“Qafqazda feodal münasibətlərinə keçid. Feodal münasibətləri Qafqazda III-V əsrlərdə meydana çıxdı. IIIəsrdə quldarlar, yerli tayfa başçıları əkin yerlərini, otlaqları, suvarma kanallarını ələ keçirdikdən sonra feodal mülkiyyəti yarandı, feodal və asılı kəndli zümrələri meydana gəldi. Albaniyada iri feodallara patriklər, xırda feodallara azatlar, Gürcüstanda iri feodallara aznaurlar, xırda feodallara uazno deyilirdi. Albaniyada iri irsi torpaq sahibliyi dastakert,şərti torpaq sahibliyi xostaqadlanırdı. Qafqazda asılı olmayan kəndlilər azad kəndlilər idilər. Qafqazda feodal münasibətləri Avropa ölkələrindən tez meydana çıxmış, lakin gec inkişaf etmişdi.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 03:57

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikir Zərdüştlük — Fəlsəfə

“"Azərbaycan fəlsəfəsi" anlayışı tarixən Azərbaycanda və ölkə xaricində yaşayan müxtəlif dil, din və mədəniyyətlərin daşıyıcıları olan azərbaycanlıların fəlsəfi irsinin təşəkkül və təkamülünü əhatə edir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 03:51

— 21 dəfə yüklənib

testimony

K onstitusiya anlayışı və sosial iqtisadi mahiyyəti — Hüquq

““Konstitusiya” latınca “constitution” ifadəsindən olub, quruluş (təsisat, qurma) mənasını bildirir. Bu ifadənin tarixi kökü qədim zamanlarla bağlıdır. Hələ neçə-neçə əsr bundan əvvəl antic dövrün mütəfəkkirləri “konstitusiya” terminindən istifadə edirdilər. Roma imperatorlarının verdikləri dekretlər və digər sərəncamlar məhz konstitusiya adlanırdı. Müasir mənada konstitusiya ilk dəfə olaraq ABŞ-da (1787), daha sonar isə Fransada və Polşada (1791) qəbul edilmişdi.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 03:44

— 23 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu — Azərbaycan tarixi

“Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim mədəni ocaqlarından biridir. Əlverişli təbii-coğrafi şəraitə, zəngin flora və fauna aləminə, mülayim iqlimə malik olan Azərbaycan yer kürəsində ibtidai insanın formalaşdığı rayonlar sırasına daxildir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 03:30

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Selling — İngilis dili

“Development of sales; promoting and selling consumers. The objectives of sales promotion are: - To create brand addiction by introducing brand - Preventing the client from reaching competitors by creating a difference - Expand the market - Developing public relations - Increase the circulation speed - Create customer value and find new customers - Make the values that will be thrown in order to make it workable - To ensure cooperation”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 03:21

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Qədim Hindistanda ortodoksal və qeyri- ortodoksal fəlsəf i məktəblər — Fəlsəfə

“Hindistanda fəlsəfənin formalaşması demək olar ki, b.e.ə. I minilliyin ortalarına təsadüf edir. O dövrdə Qədim Hind cəmiyyəti dörd qrupa bölünürdü: brahmanlar (rahiblər), kşatrilər (hərbi aristokratiya), vayşilər (sənətkarlar, istehsalçılar, tacirlər) və şudralar (brahmanlara, kşatrilərə, vayşilərə tabe olan aşağı təbəqə).”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 03:13

— 23 dəfə yüklənib

testimony

Dövlət və hüququn qarşlıqlı əlaqəsi — Hüquq

“Hüququn mahiyyəti ilə bağlı nəzəriyyələrdən biri olan təbii hüquq nəzəriyyəsi hesab edir ki, hüququn özündə ədalətin mütləq, dəyişməz başlanğıcı vardır, o təbii olaraq mövcuddur, təbii hüquq, sanki müəyyən cəmiyyətdə mövcud olan hüquq normaları sisteminə (normativ hüquq adlandırılan) qarşı qoyulur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 03:01

— 10 dəfə yüklənib

testimony

İstehlakçı seçim nəzəriyyəsi — Mikroiqtisadiyyat

“İstehlakçıların tələbatları müxtəlif olduğu kimi onların satınalmaya dair qərar qəbul etməsi, məhsul seçərkən və satın alarkən etdikləri hərəkətlər, davranışlar da müxtəlifdir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.03.2018 02:51

— 26 dəfə yüklənib

testimony

Business requests and offers — İngilis dili

“Məlumat vvord formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 15.03.2018 07:28

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Binominal paylamanın riyazi gözləməsinin və dispersiyası hesablanması — Riyaziyyat

“Məlumat pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 15.03.2018 07:17

— 19 dəfə yüklənib

testimony

Orta Əsrlər xristian qərb və müsəlman şərq fəlsəfəsinin müqayisəsi — Fəlsəfə

“Məlumat pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 15.03.2018 06:57

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Careers — İngilis dili

“Məlumat vvord formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 15.03.2018 06:48

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Puasson paylamasının riyazi gözləməsini hesablayın — Riyaziyyat

“Məlumat word şəklindədir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 13.03.2018 02:51

— 48 dəfə yüklənib

testimony

Mikroiqtisadiyyata giriş,əsas anlayışlar və prinsplər — Mikroiqtisadiyyat

“Məlumat vvord formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 12.03.2018 11:08

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Hüquq Anlayışı — Huquq

“Məlumat word formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 12.03.2018 11:07

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Mədəni irslərin tədqiqi promlemləri,methodları və konsepsiyaları — Mədəniyyətşunaslıq

“Mədəni irs, keçmiş nəsillərdən miras qalan, gələcək nəsillərə xeyir verən və gələcək nəsillərə verilmiş bir qrupun və ya cəmiyyətin fiziki elm əsərlərinin və qeyri-maddi xüsusiyyətlərinin mirasıdır. Mədəni irs mədəni mədəniyyəti (məsələn, binalar, abidələr, landşaftlar, kitablar, sənət əsərləri və əsərlər), qeyri-maddi mədəniyyət (folklor, ənənələr, dil və biliklər) və təbii irs (mədəni cəhətdən mənalı mənzərələr və bioloji müxtəliflik ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 11.03.2018 12:30

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Multikulturalizmin mahiyyəti,yaranmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri — Multikulturalizm

“Multikulturalizmin mahiyyəti,yaranmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 10.03.2018 11:05

— 14 dəfə yüklənib

testimony

İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsinin əlamətləri — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 06:12

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Milli bazar və dövlətin antihisar təbdirlər sistemi — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 06:10

— 8 dəfə yüklənib

testimony

İnvestisya qoyluşnun səmərəliynin qiymətləndirilməsi — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 06:03

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 06:01

— 20 dəfə yüklənib

testimony

Müəssilərin investisya fəaliyyətinin tənzimlənməsi — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 06:00

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:58

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:57

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə mexanizmi və onun təşkili xüsusiyyətləri — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:56

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə müəssiənin likdivliynin təhlili — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:55

— 7 dəfə yüklənib

testimony

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:10

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Neft gəlirləri,büdcə xərcləri və infilasiya — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:09

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Müəssiənin maliyyəsinin mahiyyəti və rolu — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:07

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə mexanizmi təsərüfatçlıq şərtlərinin dəyişlməsinin təsiri altında onun təhkimlişdirilməsi — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:06

— 22 dəfə yüklənib

testimony

Təminatlı kredit — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:03

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Dövlət borcu və onun idarə olunması — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:03

— 8 dəfə yüklənib

testimony

İnflyasiyanın mahiyyəti,növləri,formaları — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 05:00

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Sığortanın iqtisadi və sosial mahiyyəti — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:58

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Xarici iqtisadi əlaqələrin əsasları — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:57

— 20 dəfə yüklənib

testimony

Bazar iqtisadiyyatın şəraitində müəssiənin yeni iqtisadi mhiyyəti və hüququ təşkilat formaları. — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:56

— 9 dəfə yüklənib

testimony

İstehsal xərcləri,xərclərin həddləri və s — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:53

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Təddiyə balansının strukturu.Xarici ticarət balansı — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:50

— 19 dəfə yüklənib

testimony

Beynalxalq maliyyə bazarları — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:49

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Valyuta bazarları — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:48

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Valuyta dempinqi.Devalvasiya — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:47

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Beynalxalq valuyta siteminin təkamülü — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:45

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Valyuta sistemlərnin təşkilatı — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:44

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Beynalxalq hesablaşmalar.İnkasso hesablaşma forması — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:43

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Beynalxalq valyuta-kredit münasibətlərinin tənzimlənməsi.Diskont siyasəti — Maliyyə

“Məlumat Pdf formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 04:41

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Birja indeksləri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 03:04

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə nəzarətinin əsas tipləri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 03:03

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə nəzarətinin növləri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 03:02

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə nəzarətinin təşkili formaları — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 03:00

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə nəzarəti anlayışı və funksiyası — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 02:59

— 10 dəfə yüklənib

testimony

İqtisadi təhlilin metodologiyası — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 02:51

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə sisteminin mahiyəti və formalaşması mərhələləri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 02:49

— 14 dəfə yüklənib

testimony

Məshul istehsalatı və satışın təhlili — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 02:48

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Müəssilərin maliyyəsi — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 02:47

— 9 dəfə yüklənib

testimony

İnvestisiya siyasəti — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 02:45

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Əsas vəsaitlər haqqında məlumatlar — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 05.03.2018 02:44

— 30 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə menecmenti(kitab) — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:20

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Müəssiənin dövriyyə fondları və dövriyyə vəsaitlərnin məznumu — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:19

— 14 dəfə yüklənib

testimony

Kredit — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:17

— 14 dəfə yüklənib

testimony

Büdcə kəsri və onun həll yolları — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:16

— 19 dəfə yüklənib

testimony

Müasir şəraitdə büdcədənkənar və onların siyasi-iqtisadi mahiyyəti — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:15

— 12 dəfə yüklənib

testimony

İndossamentin mahiyəti və növləri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:13

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Tokio fond birjası — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:12

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə bazarları tərkibində qiymətli kağızların yeri və rolu — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:11

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Səhmlərin təsnifat əlamətləri və qrupları — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:10

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Qiymətli kağızlar bazrının iştirakçıları və onun idarə olunması — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:09

— 20 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə siyasəti və mexanizmi — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:07

— 20 dəfə yüklənib

testimony

Əmlak sığortası — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:06

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Büdcə sistemi və büdcə quruculuğu — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:06

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə nəzarəti — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:05

— 49 dəfə yüklənib

testimony

Audit nəzarəti,onun mahiyəti,məqsədləri,vəzifələri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:04

— 9 dəfə yüklənib

testimony

AZərbarcanda büdcə siyasəti — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:03

— 50 dəfə yüklənib

testimony

Təkrar İstehsal — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:02

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Mərkəzi Bankın təşkili formaları — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:01

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Kreditin Formaları — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:00

— 27 dəfə yüklənib

testimony

Maliyyə böhranın AR təsiri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 04:00

— 11 dəfə yüklənib

testimony

İnflyasiyanın sosial-iqtisadi nəticələri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:59

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Qızıl külçə və qızıl deviz standartlarının mahiyəti — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:58

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Hesabat işi(içərsində 32 mövzu vardır) — Mülki Müdafiə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:56

— 42 dəfə yüklənib

testimony

Risk — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:55

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Pul-kredit münasibətlərinin əsas istiqamətləri,prisp və metodları — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:54

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Banklar bank kreditlərinin təşkilatçısı kimi — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:53

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Qiymətli kağızlar bazarı — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:52

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Müəssilərin maliyyə strategiyası — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:52

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Dövlət qiymətli kağızları və ölkədə iqtisadi proseslərə təsiri — Maliyyə

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:50

— 18 dəfə yüklənib

testimony

Heyətin idarəedilməsinin təşkil formaları — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:47

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Elektron Biznes — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:46

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Müəssisələrin yerləşməsi və onun işnin təşkili — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:45

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Biznes angellar və onların vençur kapitalistlərindən fərqi — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:44

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Biznesin təşkilatı-hüquqi formaları — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:42

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Bazar münasibəti şəraitində iqtisadiyyatın struktur qurluşu — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:42

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Bazar iqtisadiyyatında,bazarın daxili qurluşu — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:40

— 12 dəfə yüklənib

testimony

İnvestisiya layihısinin səmərəliynin qiymətləndirilməsi — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:39

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Xarici ölkəıərdə firmanın işgüzar etikası — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:38

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Sahibkarlıq fəaliyyəti təkrar istehsalın bütün mərhələlərində — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:37

— 7 dəfə yüklənib

testimony

Tikintidə dövriyyə kapitalı və onun əsas prinspləri — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:34

— 10 dəfə yüklənib

testimony

İnşaat biznesində kadr siyasəti — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:33

— 8 dəfə yüklənib

testimony

İstehsal biznesi,onun tərkibi və xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində rolu — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:32

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Səhmdar cəmiyyətlərin,onların oxşar və fərqli cəhətləri — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:30

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Biznesdə investisiya — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:29

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Biznes təhlükəsizliyinin qorunması — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:28

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Biznesdə reklam işinin təşkil edilməsi — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:28

— 20 dəfə yüklənib

testimony

Strateji planlaşdərma,onun məqsədi,mənası və xüsusiyyətləri — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:27

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Biznes konsepsiyasının işlənib hazırlanması — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:25

— 28 dəfə yüklənib

testimony

Kiçik biznesin mahiyəti və təşkilat xüsusiyətləri,müstəqil dövlətlərdə kiçik biznes — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:24

— 8 dəfə yüklənib

testimony

EVSEN şirkətlər qrupu — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:22

— 18 dəfə yüklənib

testimony

Biznesin Restrukturizasiyası — Biznes

“Məlumat PDF formasındadır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 04.03.2018 03:22

— 8 dəfə yüklənib

testimony

AR Dövlət Mülki Aviasiya Adminastirasiyasi — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:23

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Daşıma müqaviləsi — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:22

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Beynalxalq ticarət sisteminin idarəedici orqanı və ÜTT — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:20

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Beynalxalq iqtisadi hüququn anlayışı və predmenti — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:19

— 9 dəfə yüklənib

testimony

1999-cu il Monreal Konvensiyası — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:16

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Qvadılaxara konvensiyası — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:15

— 10 dəfə yüklənib

testimony

1971-ci il Qvatamala Pratakolu — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:13

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Varşava konvesiyasının daşıyıcının məsuliyyəti — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:11

— 8 dəfə yüklənib

testimony

4 nömrəli Monreal Pratakolu — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:09

— 7 dəfə yüklənib

testimony

İKAO-nun yaradılması onun məqsəd və vəzifələri — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:08

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Muxtariyyət anlayışı və xüsusiyyətləri — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:07

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Dövlət qurluş formaları — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:06

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Hüququn yaranma formaları və tiplərini öyrənirdik — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:04

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Cəmiyyətin siaysi sisteminin anlayışı — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 03:00

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Dövlət rejimi və onların növləri — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:59

— 7 dəfə yüklənib

testimony

Konstitusiya anlayışı və onun hüququ xüsusiyyətləri — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:58

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Mülkiyyət hüququnun itirilməsi yolları — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:57

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Kollektiv müqavilələr və onun tərəfləri — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:56

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Hüququn pozuntuları və onların səbəbləri — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:55

— 7 dəfə yüklənib

testimony

Hüquqi şəxslər,yaradılması qaydaları — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:54

— 14 dəfə yüklənib

testimony

Hakimlərin hüququ statusu — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:52

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar — Huquq

“Məlumat PDF formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 03.03.2018 02:50

— 21 dəfə yüklənib

testimony

Qulluğa səhlənkar yanaşma Cinayəti — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 23.02.2018 10:49

— 9 dəfə yüklənib

testimony

AR cinayət hüququnda özünü öldürmə həddinə çatdırmaya görə cinayət məsuliyyətinin hüquqi-tarixi tədqiqi — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 22.02.2018 04:59

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Cərimə-Cəzanın bir növü — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 22.02.2018 04:55

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Konstitusiya Məhkəməsinin hüququ statusu — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 22.02.2018 04:54

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Hüquqi normativ aktların xüsusiyyəti və növləri — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 22.02.2018 04:51

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Dövlət aparatının strukturu — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 22.02.2018 04:48

— 7 dəfə yüklənib

testimony

Mülkiyyət hüququn predmenti və prinspi — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 22.02.2018 04:47

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi üsulları — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 22.02.2018 04:44

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Əmək mübahisələrinin anlayışı və növləri — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:49

— 28 dəfə yüklənib

testimony

Ayrı seçkiliyə yol verməmək prinspinin hüququ anlamda məzmunu — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:47

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan Respubilkasında insan hüquqlarının təmin edilməsi — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:45

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Dövlətin funksiyaları — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:44

— 8 dəfə yüklənib

testimony

İnsan hüquqları anlayışı inkşaf tarixi və Konstitusiya təminatı — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:42

— 26 dəfə yüklənib

testimony

Dövlətin Formaları — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:40

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Cinayət Anlayışı — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:37

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Ekologiyanın hüququ əsasları — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:35

— 10 dəfə yüklənib

testimony

ABŞ-ın qanunvericlik sistemi və onun təsnifatı — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:33

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Müasir Beynalxalq hüquqda terror — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:28

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Hüququn əsasları — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:23

— 45 dəfə yüklənib

testimony

Gömrük işinin təşkil edilməsi və idarə olunması — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:20

— 9 dəfə yüklənib

testimony

İnsan alveri cinayətin xarakteriskası və onunla mübarizə — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:15

— 11 dəfə yüklənib

testimony

"Xocalı Soyqırmı" və ermənilərin törətdiyi genosid — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:12

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Terrorizmin maliyyələşdirilməsi və Azərbaycanda Erməni terroru — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:10

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Musair dövrdə terorçluğa nəzəri baxış — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:07

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Pisixi proseslərin sistemi.Duyğu və qavrayış — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:04

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Tələbə yoxsa Vətandaş? — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 10:02

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Müstənqin peşə fəaliyyətinin strukturu — Huquq

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 09:58

— 7 dəfə yüklənib

testimony

Lisenziyalarla mübadilə üzrə beynəlxalq möqavilələrin növləri və məzmunu — Huquq

“I. Texnoloji mübadilə və intellektual mülkiyyət anlayışı və onunla beynəlxalq mübadilənin xarakterik xüsusiyyətləri. II. İntellektual mülkiyyət və texnologiya ilə lisenziya mübadiləsinin təşkili və iştirakçıların qarşılıqlı münasibətləri. III. Lisenziya mübadiləsi üzrə beynəlxalq müqavilələrin növləri, onların məzmunu və əsas şərtlərinin xarakteristikası ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.02.2018 09:12

— 10 dəfə yüklənib

testimony

AZƏRBAYCAN DİLİNİN TERMİNOLOGİYASI — Azərbaycan dili

“XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan xalqının tarixində mürəkkəb ictimai-siyasi və mədəni hadisələrlə zəngin olan bir dövrdür. Ana dilində elmin inkişafı, elmi-kütləvi ədəbiyyatların, dərsliklərin çap edilib yayılması, xüsusilə, elmi üslubun formalaşması bu dövrlə bağlıdır. Elm və mədəniyyətin ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 20.12.2017 06:44

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Üslubiyyat ( Kiril ) — Azərbaycan dili

“Азярбайъан дилчилийинин чохъящятли сащяляриндян бири дя цслубиййатдыр. Дил ващидляринин мягсядяуйьун ишлядилмясини, дилин ганунауйьунлуьуну, ишлянмя прийомларыны юйрянян дилчилик сащясиня цслубиййат дейилир.”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 20.12.2017 06:40

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Qrammatik norma . Sintaksis haqqında ümumi məlumat — Azərbaycan dili

“Qrammatik normalar ədəbi dilin qrammatik quruluşunun nitq prosesindəki fəaliyyətini tənzimləyir. Uzlaşma, idarə və yanaşma əlaqəsinin tələbinə görə söz birləşmələrindəki tərəflərin, cümlədəki üzvlərin düzgün sıralanması, müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirən təyini söz birləşmələrindəki ikinci tərəfin mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlədilməsi və s. başlıca qrammatik normalardır. Sintaksis. Sintaksis sözü yunanca syntaxis sözündən olub, tərtib etmə, birləşdirmə mənasını verir. ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 20.12.2017 06:39

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Rəsmi İşgüzar Üslub ( Aze - Kiril ) — Azərbaycan dili

“Nitqin əsas formalarından biri də yazılı nitqdir. Yazılı nitq hərflər və durğu isaraləri ilə (nöqtə,vergцl, nida və sual isarələri, iki nöqtə, nöqtəli vergül və s.) düzəlir. Yazılı nitq şifahi nitqin əsasında əlifbanın meydana gəlməsindən yaranmısdır. Yazılı nitqin asagыdaki xüsusiyyətləri var.”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 20.12.2017 06:39

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Fonetik Norma və digər mövzular ( qarışıq ) — Azərbaycan dili

“Dilçiliyin fonetika bölmяsi iki hissяyя bölцndцyц kimi, fonetik norma da özцndя iki sahяni birlяşdirir: orfoepik norma vя orfoqrafik norma Hяr iki norma dilin fonetik quruluşu vя ahяng qanunu ilя mцяyyяn edilir. ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 20.12.2017 05:40

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Qrammatik normalar — Azərbaycan dili

“Qrammatik norma dilin quruluşuna, onun nitq prosesindəki fəaliyyətinə aiddir. Bura sintaktik əlaqə formaları, şəkilçilərin ardıcıllığı, sözlərin cümlədə ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 14.12.2017 05:22

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Leksik norma ( Kiril ) — Azərbaycan dili

“ Нитг инсана мяхсус фяалиййят олуб, сюзляр, ифадя вя ъцмляляр ясасында цнсиййят просесидир, ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 14.12.2017 05:11

— 9 dəfə yüklənib

testimony

AZƏRBAYCAN DİLİ , ONUN TARİXİ , TƏŞƏKKÜLÜ VƏ ƏLİFBASI . H. ƏLİYEV VƏ DİL . AZƏRBAYCAN DİLİ DÖVLƏT DİLİ KİMİ . — Azərbaycan dili

“Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasında, Cənubi Azərbaycanda, eləcə də bir çox ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ana dilidir. Respublikamızda 9 milyonda”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 14.12.2017 04:59

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Bazarın səmərəliliyi — İqtisadiyyata Giriş

“ Səmərəlilik sərvətlərin bölüşdürülməsinin bütün cəmiyyət üzvlərinin əldə etdiyi məcmu faydanı maksimumlaşdıran xüsusiyyətinə deyilir İctimai planlaşdırıcı, səmərəlilikdən əlavə həm də ədalətlilik – maddi rifahın müxtəlif alıcılar və satıcılar arasında ədalətli bölüşdürülməsi – haqqında düşünə bilər. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.12.2017 01:17

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Web-texnologiyaların imkanları — İqtisadi İnformatika

“Server dedikdə İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş və xüsisi proqram yazılmış kompyuter nəzərdə tutulur. Ona başqa sözlə web-server və ya http-server də deyirlər. Server klient kompyuter sorğusuna cavab olaraq lazımi Web-səhifəni İnternetdən gətirir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.12.2017 01:15

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Virtual universitetə müraciət və seminarlara hazırlıq — İqtisadi İnformatika

“Ölkəmizdə 2020-ci ilədək distant təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulub. Ölkəmizdə 2020-ci ilədək distant təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulub. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.12.2017 01:13

— 7 dəfə yüklənib

testimony

Nitqin funkisonal üslublari və üslub normaları haqqinda məlumat — Azərbaycan dili

“Üslub — dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə üsuludur. Üslubları öyrənən dilçilik bölməsi üslubiyyat(stilistika) adlanır. Üslublar həm ümumi, ictimai baxımdan, həm də xüsusi, fərdi baxımdan üzünü göstərir. ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 04.12.2017 05:08

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Nitq mədəniyyəti nitqin dəqiqliyi düzgünlüyü ifadeliyi.dialoji və monoloji nitq haqqinda yazin — Azərbaycan dili

“Azərbaycan dili fonetik, leksik və qrammatik quruluşuna görə dünyanın inkişaf etmiş və zəngin dillərindən biri sayılır. Bu dil- özünəməxsus musiqili ahəngi, səlisliyi və axıcılığı ilə diqqəti cəlb edir. ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 04.12.2017 05:05

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Culture — İngilis dili

“Culture is the social behavior and norms found in human societies. Culture is considered a central concept in anthropology, encompassing the range of phenomena that are transmitted through social learning in human societies.”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 04.12.2017 05:01

— 8 dəfə yüklənib

testimony

National Holideys of Azerbaijan — İngilis dili

“There are a number of holidays which are celebrated in Azerbaijan. Gurban and Ramazan are religious holidays which have not a fixed date of celebration. Gurban is the Muslim Festival of Sacrifices. It is celebrated 70 days after Orujlug (fasting). The main feature of Gurban is killing of an animal, mostly a sheep as a sacrifice”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 04.12.2017 05:00

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Minimum əmək haqqı — İqtisadiyyata giriş

“Minimum əmək haqqı — işçinin əməyinə görə ona ödənilən maaşın ən aşağı pilləsidir. Minimum əmək haqqı siyasətinin dəstəkçiləri iddia edirlər ki, bu siyasət işçilərin həyat şəraitini yüksəldir, yoxsulluq səviyyəsini azaldır və biznesin effektli olması yönündə stimul yaradır.”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 04.12.2017 04:54

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Kimyəvi zəhərlənmə ocaqlarınıda xilasetmə və digər tüxirəsalınmaz işlərin aparılması. — Mülki Müdafiə

“Kimyəvi zəhərlənmə ocaqlarınıda xilasetmə və digər tüxirəsalınmaz işlərin aparılması.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 02:48

— 86 dəfə yüklənib

testimony

Minimum əmək haqqı — İqtisadiyyata Giriş

“Minimum əmək haqqı — işçinin əməyinə görə ona ödənilən maaşın ən aşağı pilləsidir. Minimum əmək haqqı siyasətinin dəstəkçiləri iddia edirlər ki, bu siyasət işçilərin həyat şəraitini yüksəldir, yoxsulluq səviyyəsini azaldır və biznesin effektli olması yönündə stimul yaradır.] Ancaq digər iqtisadçılara görə isə əslində minimum əmək haqqı siyasəti faktiki olaraq yoxsulluq səviyyəsini yüksəltməsi , işsizlik səviyyəsini yüksəltməsi və biznes aktivliyinə ziyan olması yönündə tənqid edilir ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 02:47

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Nitq mərhələləri nədən ibarətdir? — Azərbaycan dili

“Nitq mədəniyyəti dilçiliyin praktik sahəsi olub, dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarını öyrənir. Nitq mədəniyyətinə yaxşı yiyələnmək üçün dilin fonetik (orfoepik və orfoqrafik),leksik və qrammatik qayda — qanunlarını bilmək və nitq zamanı onlara əməl etmək zəruridir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 02:46

— 13 dəfə yüklənib

testimony

National Holiday of Azerbaijan — İngilis dili

“There are a number of holidays which are celebrated in Azerbaijan. Gurban and Ramazan are religious holidays which have not a fixed date of celebration. Gurban is the Muslim Festival of Sacrifices. It is celebrated 70 days after Orujlug (fasting). The main feature of Gurban is killing of an animal, mostly a sheep as a sacrifice. Every Muslim family must have meat dish on that day.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 02:45

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şimali Azərbaycana II yürüşü. — Azərbaycan tarixi

“Rus qoşununun Azərbaycandan getməsindən istifadə edən Ağa Məhəmməd şah 1797-ci ilin yazında böyük bir ordu ilə Arazı keçdi və Şuşaya yaxınlaşdı. İbrahim xan müqavimət göstərmək əzmində idi. O öz dəstəsi ilə düşmən topxanasına hücum edib geri dönərkən qala qapısını bağlı gördü. Qalada ona xəyanət etmişdilər.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:34

— 8 dəfə yüklənib

testimony

: Monqolların Azərbaycana ilk yürüşü — Azərbaycan tarixi

“XIII əsrin ortalarında Mərkəzi Asiyada güclü hərbi qüdrətə malik Monqol dövlətinin qonşu ölkələrə yürüşü bu ölkələri təhlükə qarşısında qoydu. Qonşu ölkələrdə hökm sürənfeodal pərakəndəliyi Monqol dövlətinin banisi Çingiz xanın işğalçılıq planlarının həyata keçməsi üçün əlverişli şərait yaratdı.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:33

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycanda Ərəb ağalığı — Azərbaycan tarixi

“Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində onun imperiyaların tərkibinə daxil olması dövrü də olmuşdur. Onlardan biri də Ərəb Xilafəti idi. Mənbələr göstərir ki, VII əsrin birinci qərinəsində Ərəbistan yarımadasında güclü bir feodal dövləti meydana gəldi”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:31

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Qafqaz Albaniyası dovləti — Azərbaycan tarixi

“Qafqaz Albaniyası Azərbaycanın şimal hissəsində elmə məlum ən ilkin dövlət qurumu olmuşdur. Göstərildiyi kimi, ölkənin bu hissəsində dövlət qurumu müəyyən səbəblərdən cənuba nisbətən daha gec meydana gəlmişdir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:30

— 7 dəfə yüklənib

testimony

İkinci ictimai əmək bölgüsüİkinci ictimai əmək bölgüsü — Azərbaycan tarixi

“ E.ə. II minilliyin ortalarında orta tunc dövründə sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrildi, sənətkarlıq əkinçilikdən ayrıldı. Beləliklə, ikinci böyük ictimai əmək bölgüsü meydana gəldi”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:28

— 16 dəfə yüklənib

testimony

Ətraf mühitdən istifadə ekoloji sahibkarliq fəaliyyəti.ekoloji marketinq və ekoloji sığorta — ƏMİ

“Müasir mərhələdə özəlləşdirmə yolu ilə mülkiyyət münasibətlərinin yenidən qurulması iqtisadiyyatda mövcud olan böhran vəziyyətinin dəf edilməsinin yeganə vasitəsidir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:26

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Ətraf mühitin mühafizəsi və istifadəsi tədbirlərinin tənzimlənməsi və maliyyələşdirilməsi — ƏMİ

“Keçən əsrin ortalarından keçm.SSRİ dövlət-ində mərkəzləşdirilmiş maliyyələşdirmə sistemi- FONDLAŞMA sistemi ilə tamamlanırdı.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:25

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Ətraf mühitin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində ekoloji normalaşdirma monitorinq ekspertiza və nəzarət — ƏMİ

“ƏM- dən istifadə və ətraf mühit mühafizəsinin ən səmərəli effektiv vasitələrdən biri də ekoloji normalaşdırmadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:23

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Nitqin funkisonal üslublari və üslub normaları haqqinda məlumat — Azərbaycan dili

“Üslub — dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə üsuludur. Üslubları öyrənən dilçilik bölməsi üslubiyyat(stilistika) adlanır. Üslublar həm ümumi, ictimai baxımdan, həm də xüsusi, fərdi baxımdan üzünü göstərir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:22

— 11 dəfə yüklənib

testimony

. Nitq mədəniyyəti nitqin dəqiqliyi düzgünlüyü ifadeliyi.dialoji və monoloji nitq haqqinda yazin — Azərbaycan dili

“Hər hansı bir xalqın milli mədəniyyətinin göstəricilərindən biri də gözəl nitqdir. Gözəl nitq üçün, əsasən, iki şərt tələb olunur: 1. Dilin özünün ifadə imkanlarının genişliyi, yəni hər hansı bir fikri ifadə etmək imkanının olması. 2. Bu dildə danışanın yüksək hazırlığı, yəni dilin ifadə imkanlarından düzgün şəkildə istifadə etməsi. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:20

— 14 dəfə yüklənib

testimony

Əmtəə və pul bazarlarında makroiqtisadi tarazlıq. İS-LM modeli.Məcmu təklif və Fillips əyrisi. Stimullaşdırma siyasəti — Mikroiqtisadiyyat

“IS-LM modeli 1937-ci ildə nobel mükafatı laureatı Con Hiks tərəfindən yaradılıb. O,Con Menyard Keynsin 1936-cı ildə yazdığı “Məşğulluğun, Faizin və Pulun Ümumi Nəzəriyyəsi” kitabındakı fikirləri grafik olaraq təsvir edib. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:14

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Pul bazarı pula tələb pulun təklifi pul bazarında tarazlıq. Bank sistemi. Pul-kredit siyasət — Mikroiqtisadiyyat

“Pul bazarı sövdələşmələri maliyyə institutlari, şirkətlər və fərdi şəxslər arasında bağlanır. Pul bazarı fiziki şəxslərə kiçik yatırımlar etmək üçün şərait yaradır. Pul bazarı iştirakçılarına daxildir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:13

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Əmtəə bazarında makroiqtisadi tarazlıq. Gəlir və xərclərin Keyns modeli. — Mikroiqtisadiyyat

“Tarazlığı - iqtisadiyyatın əsas anlayışını - iqtisadi konyunkturanın müəyyən parametrlərində məcmu tələbin və məcmu təklifin bir-birinə müvafiqliyi adlandırmaq olar, yəni bu zaman istehsala ödəniş qabiliyyətli tələb müvafiqdir və ya bütün istehsal olunmuş məhsul alınır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:10

— 16 dəfə yüklənib

testimony

Ümumi makroiqtisadi tarazlıq.Məcmu tələb və məcmu təklif.AD-AS modeli. — Mikroiqtisadiyyat

“Məcmu tələb əyrisinin təhlili bizdə qiymətlərin hər bir səviyyəsinə əmtəə və xidmətlərə təqdim edilən tələb haqda təsəvvür yaranmasına imkan yaradır. Əvvəlki fəsildən bildiyimiz kimi məcmu tələbin əyrisi aşağıdakı səbəblərə görə azalma meylinə malikdir:”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:09

— 7 dəfə yüklənib

testimony

: Makroiqtisadi qeyri-sabitlik.İqtisadi tsikllər.İşsizlik.İnflyasiya — Mikroiqtisadiyyat

“İqtisadi tsikl ictimai istehsalın bir iqtisadi böhrandan digərinə doğru ( iqtisadi böhran, durğunluq, canlanma, yüksəliş) dövri olaraq təkrarlanmasıdır. İqtisadi tsikli çox hallarda sənaye istehsalını əhatə etdiyinə görə sənaye tsikli də adlandırırlar”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:08

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Makroiqtisadiyyatın predmeti və metodu.Əsas makroiqtisadi göstəricilər.İqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin ölçülməsi — Mikroiqtisadiyyat

“Makroiqtisadiyyatda ev təsərrüfatı, firmalar, müstəqil qərarlar qəbul etsələr də onlar qarşılıqlı əlaqədədirlər və müxtəlif bazarlarda fəaliyyətdə olmaqla baş verən ümumi dəyişikliklərin nəticəsinə məruz qalırlar”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 01:07

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Məktub. Məktubun növləri. İşgüzar məktub mədəniyyəti nədir? — İşgüzar yazışmalar

“Məktubları sənədlərin rəsmiləşdirmə standartlarına uyğun tərtib etmək lazımdır. Amma bunları qaydalardan kənar çərçivədə, özəl üslubda da yazmaq olar.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:44

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Rəsmi sənədlərlə işgüzar sənədlərin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri — İşgüzar yazışmalar

“Rəsmi sənədlərin əsas xüsusiyyətləri bunlardır: - dilin maksimum mükəmməlliyi; - fikrin tam aydınlığı; - fikrin (sözlərin) birmənalılığı; - fikrin hüquqi cəhətdən əsaslılığı (əsaslandırılması) - dil yığcamlığı ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:43

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Rəsmi-işgüzar üslubun özəllikləri və onun digər üslublardan fərqi nədir? — İşgüzar yazışmalar

“Rəsmi-işgüzar üslub rəsmi işgüzar sənədlərin dilidir. Üslubda fikir müəyyən qəlibə düşmüş (standart) formalarda və olduqca yığcam şəkildə verilir. Üslubun əsas səciyyəvi xüsusiyyəti də elə budur. Rəsmi – işgüzar üslub hamı üçün eynidir, yəni standartdır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:42

— 34 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı. Dövlət dili haqqında qanunlar və sərəncamlar — İşgüzar yazışmalar

“Xalqımızın ana dili olan Azərbaycan dilinin inkişafında, onun dünya dilləri içərisində öz layiqli yerini tutmasında dilimizin zənginliklərinə bələd olan Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:41

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Sosial idrakda obyekt – subyekt münasibətləri — Fəlsəfə

“Sosial idrakda şərti üsullarin tətbiqi ziddiyyətli xarakter daşıyır: onlar bir tərəfdən reallığı yaradıcı surətdə, obyektiv – həqiqi əks etdirmək üçün zəruridir, digər tərəfdən isə şərtiliyin rolu cüzi olaraq şişirdildikdə sosial biliyin idraki əhəmiyyəti azalır və heçə enir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:39

— 8 dəfə yüklənib

testimony

İdrak prosesinin mərhələləri. — Fəlsəfə

“İdrakın mühüm nailiyyətləri insanın həmin prosesdə fəal rolu ilə əldə edilir. Əslinə qalanda elə fəlsəfi təhlili də maraqlandıran həmin məsələdir. Başqa sözlə desək, söhbət həqiqətə çatmaq yolları, anlayışları və metodlarından gedir. İdrakın fəlsəfi problemləri dedikdə, idrak nəzəriyyəsinin predmeti, yaxud qnoseologiya nəzərdə tutulur. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:37

— 12 dəfə yüklənib

testimony

İntibah dövrünün “Humanizmi” və “antroposentrizm”i — Fəlsəfə

“Mütəxəssislər İntibah dövrü fəlsəfəsinin təkamülündə üç əsas dövrü fərqləndirirlər: humanizm və ya antroposentrizm dövrü, neoplatonizm dövrü və naturfəlsəfə dövrü. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:31

— 28 dəfə yüklənib

testimony

Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikir. Zərdüştilik — Fəlsəfə

“Müasir elmi məlumatlara görə, Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inkişafı dördüncü minilliyinə qədəm qoymuşdur. Bu ölkədə qədim dövrlərdən başlayaraq yüksək sivilizasiyaların bir-birini əvəz etməsi, müxtəlif dil, din, həyat tərzlərinin çulğalaşması Azərbaycan etnosunun mənəvi mədəniyyətinin məhvəri olan fəlsəfi fikir və dünyagörüşünün təşəkkül və təkamülü üçün münbit zəmin yaratmışdır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:30

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Orta əsrlər Xristian Qərb və müsəlman Şərq fəlsəfəsinin müqayisəli təhlili — Fəlsəfə

“Orta əsrlərdə Şərq fəlsəfəsi öz xüsusiyyətlərinə görə iki qola ayrılır. Çin, Hindistan sonralar Yaponiya və başqa ölkələr. Bu ərazidə yayılmış qədim ideoloji təlimlər mövcud şəraitə uyğun olaraq inkişaf etmişdir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:28

— 8 dəfə yüklənib

testimony

: İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyar və göstəriciləri. — Firmanın İqtisadiyyatı

“İstehsalın iqtisadi səmərəliliyi həm istehsalın nəticələrinə, həm də xərclərinə təsir göstərən bir çox amillər hesabına formalaşır. Xərclərin azaldılması öz əksini canlı əməyə, cari material xərclərinə və əsas fondlara qoyulmuş investisiyaya qənaətdə tapır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:26

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Dövriyyə vəsaitindən istifadənin yaxşılaşdırılması yolları. — Firmanın İqtisadiyyatı

“Dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin yaxşılaşdırılması sahibkarlığın inkişafı baxımından qarşıya qoyulmuş aktual məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Çünki dövriyyə vəsaitlərinin istifadəsinin yaxşılaşdırılması investisiyaların da həcminin artmasına səbəb olur. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:22

— 9 dəfə yüklənib

testimony

İstehsal əsas fondlarından istifadənin səmərəlilik göstəriciləri. — Firmanın İqtisadiyyatı

“Əsas fondlar istehsal prosesində uzun müddət və bütövlükdə iştirak edən, öz natural formasını saxlayan və dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə – köhnəlmə dərəcəsindən asılı olaraq – hissə-hissə keçirən əmək vasitələrinin maddi-texniki deyil, dəyərlə ifadə olunmuş formasıdır. İstehsal əsas fondlarının tərkibinə yalnız istehsal prosesinə cəlb edilmiş və müəyyən funksiyaları yerinə yetirən əmək vasitələri daxil edilir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:21

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Əmək məhsuldarlığı - əməyin səmərəlilik göstəricisi kimi — Firmanın İqtisadiyyatı

“İqtisadiyyatın sahələrində insanın məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi, səmərəsi onun müəyyən vaxt ərzində yaratdığı maddi nemətlərin kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. Başqa sözlə, əməyin səmərəlilik səviyyəsi onun məhsuldarlığı ilə müəyyən olunur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:20

— 25 dəfə yüklənib

testimony

Bazar iqtisadi sistemində müəssisənin yeri və rolu — Firmanın İqtisadiyyatı

“Müəssisənin iqtisadiyyatı” fənnin obyekti kimi müəssisə çıxış edir.Müəssisə – xalq təsərrüfatının ilkin bölməsidir, o, məhsul istehsalı prosesinin həyata keçirildiyi istehsal – texniki, sosial və iqtisadi sistemdən ibarətdir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:16

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Mərkəzi Bankın funksiyaları və öhdəlikləri vəzifələri. — Pul və banklar

“Mərkəzi Bank — ölkənin və ya ölkələr qrupunun pul-kredit sistemini tənzimləyən orqan. Mərkəzi Banklar bu gün istənilən inkişaf etmiş dövlətin maliyyə sistemində ən başlısa tərkib elementlərdən biri rolu oynayır, bu qurum ölkənin rəsmi pul-kredit siyasətinin bilavasitə həyata keçirən vasitəçi rolunda çıxış edir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:09

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Kreditin formalarının və növlərinin xüsusiyyətləri — Pul və banklar

“ Kredit pul kapitalının borc kapitalına çevirilməsini təmin edir və borc alanla, borc verən arasında münasibətləri ifadə edir. Kredit dövranın, özəl bölmənin, müəssisələrin sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirir və müəyyən haqq müqabilində müvəqqəti istifadəyə verilir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:08

— 48 dəfə yüklənib

testimony

Nağdsız hesablaşmaların formaları. — Pul və banklar

“Nağdsız ödənişlər – bank hesablarındakı qeydlər vasitəsi ilə həyata keçirilən hesablaşmalardır, bu zaman pullar ödənişi edənin hesabından silinərək, qəbul edicinin hesabına yazılır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:06

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Bimetallizm və monometallizmin xüsusiyyətləri — Pul və banklar

“Bimetalizm - ümumi ekvivalent rolunu eyni zamanda iki metalın – qızıl və gümüş metalların oynadığı tədavüldə olan banknotların bu metallara dəyişilən pul sistemidir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:04

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Pul kütləsi aqreqatları.Pul tədavülü qanunu — Pul və banklar

“Pul kütləsi ölkədə pul dövriyyəsinin tarixən tə¬şək¬kül ta¬p¬mış və qanunvericiliklə təsbit olunmuş qu¬ru¬luşudur. Pul siste¬mi¬nin əsas elementi pul kimi iqtisadi ka¬te-qoriyadır. Pullar xüsusi növ mal olub, bir sıra funk¬si¬yaları yerinə yetirən ümumi bir ekviva¬lentdir:”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:00

— 27 dəfə yüklənib

testimony

Pulun növləri və iqtisadi rolu — Pul və banklar

“Pul — müasir dövrdə hamının maddi, sosial və mədəni maraqlarını əhatə edən məhsul. Pul vasitəsilə insanlar, xalqlar, ölkələr arasında iqtisadi və mədəni münasibətlər həyata keçirilir. Tarixi mənbələr göstərir ki, pul insan cəmiyyətinin yaranması ilə bir vaxtda meydana gəlməyib.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 30.11.2017 11:55

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Kanonik tənliyinə görə hiperbolanın formasının araşdırılması — Həndəsə

“Word formatındadır”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 28.11.2017 04:20

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Kononik tənliyinə görə ellipsin formasının araşdırılması — Həndəsə

“Word formatındadır”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 28.11.2017 03:13

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Düz xətlər dəstəsi Müstəvilər dəstəsi və müstəvilər bağlısı — Həndəsə

“Word formatındadır”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 28.11.2017 03:12

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Nizami Gəncəvinin , Nəsimin və Füzulinin dil və söz haqqındakı mülahizələri — Azərbaycan dili

“Dahi Azərbaycan şairin Nizami Gəncəvi (Nizami əbu Məhəmməd Nizaməddin İlyas ibn Yusif ibn Müəyyəd Gəncəvi) təkcə ədəbiyyatımızın deyil, eləcə də elmimizin bir sıra sahələri üçün çox maraqlı və zəngin irs qoyub getmişdir. ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 27.11.2017 05:28

— 16 dəfə yüklənib

testimony

Fəzada səth və xətt tənlikləri — Həndəsə

“Word formatında”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 27.11.2017 05:25

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Development Oil — İngilis dili

“The history of the oil industry of Azerbaijan dates back to the ancient period. Arabian historian, geographer and traveler Ahmed Al-Belaruri pointed out the reliance of the economics of Absheron on oil in the ancient times, while Abu-Ishag Istekhri (11-10th centuries), Abu -d-Gasan Ali Masudi (the 10th century) provided information on the oil lands of Baku and white and black oil of Absheron”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 25.11.2017 06:04

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Nitq mədəniyyətinin məqsəd və vəzifələri nədən ibarətdir -suallarını cavablandırın — Azərbaycan dili

“Nitq mədəniyyəti geniş anlayış olub insan mədəniyyətinin çox mühüm tərkib hissəsi kimi başa düşülür. “Mədəniyyət” sözü dilimizə ərəb dilindən keçmişdir, “şəhər” mənasında olan “mədinə” sözündəndir. “Mədəni” sözü də “şəhərli” mənasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 25.11.2017 06:03

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycanda İnternetdən İstifadə (8) — İqtisadi İnformatika

“XXI əsrin ilk onilliyində sürətlə inkişaf edən və yayılan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, bununla bağlı yeni təkan almış qloballaşma prosesləri ölkələrin sosial-iqtisadi həyatına ciddi şəkildə təsir etməkdədir”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 24.11.2017 05:16

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Təklifin qiymət elastikliyi (8) — İqtisadiyyata giriş

“Elastiklik — İqtisadi nəzəriyyədə bir göstəricinin digər göstəricinin dəyişməsinə necə reaksiya göstəridiyinin ölçüsü. Bu yalnız bir-birinə təsir edə bilən göstəricilər üçün hesablanır. Elastiklik iki göstəricinin həcmindəki faiz dəyişikliklərinin nisbəti kimi hesablanır. ”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 24.11.2017 05:15

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Sərbəst işin mövzusu:F.H. zamanı kimya şəraitinin qiymətləndirilməsinin əsasları (8) — Mülki Müdafiə

“Radiasiya şəraiti nüvə silahı tətbiq edildikdə və nüvə yanacaq istifadəsi obyektində qəza baş vermədikdə yaranır və digər canlıların müxtəlif ,müxtəlif obyektlərin radiaktiv maddələrlə zəhərlənməsi ətrafın radiaktiv çirklnməsiylə nəticələnir”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 24.11.2017 05:14

— 29 dəfə yüklənib

testimony

Fəlsəfədə varlıq və şüur problemi. Şüur haqqında konsepsiyalar — Fəlsəfə

“Müxtəlif fəlsəfə məktəbləri və cərəyanlarının kateqoriya apparatı sistemində sistemində varlıq kateqoriyası mərkəz yeri tutur. Varlıq sözü müxtəlif dünya dillərində təxminən «var olmaq», «mövcud olmaq», «üzə şıxmaq», «reallıq» mənalarını verir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.11.2017 01:49

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Müəssisənin istehsal xərclərinin aşağı salınması ehtiyatları və yolları. — Firmanın İqtisadiyyatı

“Müəssisədə maya dəyərinin aşağı salınmasının önəmli mənbələrindən biri də məhsul vahidinə xammal, material, yanacaq və enerji məsrəflərinin azaldılmasıdır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.11.2017 01:46

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Əməli yazı növlərindən formaca oxşar olanları haqqında bildiklərinizi yazın və onların fərqini izah edin — İşgüzar yazışmalar

“ Tərcümeyi-hal - Bu sözün əvəzinə, bəzən “avtobioqrafiya” da işlədilir. Tərcümeyi-hal ərəbcə “tərci” ( geri çevirmə, döndərmə, təkraretmə) və “hal” (surət, vəziyyət) sözlərinin birləşməsindən ibarətdir. Avtobioqrafiya isə avto (öz, özü) + bio (həyat) + qrafiya (yazıram) deməkdir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.11.2017 01:44

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Büdcə-vergi siyasəti — Mikroiqtisadiyyat

“Dövlətin büdcə siyasəti ilə əlaqədar bir-neçə konsepsiya vardır.Birinci konsepsiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, büdcə hər il tarazlaşdırılmalıdır.Son zamanlaradək milli iqtisadiyyatın sabit inkişaf etdirilməsini təmin edən büdcə, maliyyə siyasətinin məqsədini ifadə edən və hər il tarazlaşdırılan büdcə hesab edilirdi.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.11.2017 01:40

— 11 dəfə yüklənib

testimony

İnflyasiyanın növləri və pul islahatları — Pul və banklar

“İnflyasiya - ölkə həyatının bütün sahələrilə sıx surətdə bağlıdır. Siyasi prosseslər, iqtisadi dəyişikliklər, beynəlxalq münasibətlər və. s inflyasiya səviyyəsinə operativ formada təsir göstərmək qabliyyətinə malikdir. Desək ki, inflyasiya yeni dövr tarixinin məhsuludur onda səhv edərik. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 21.11.2017 01:37

— 18 dəfə yüklənib

testimony

Ətraf Mühitin İqtisadiyyatı(2)kol — ƏMİ

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 20.11.2017 01:23

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Tələbin qiymət elastikliyinin hesablanması — İqtisadi İnformatika

“• Tələbin qiymət elastikliyi tələb həcmindəki dəyişmə faizinin qiymətdəki dəyişmə faizinə bölünməsi yolu ilə hesablanır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 19.11.2017 06:49

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Balance of Trade and Balance of Payments — İngilis dili

“The balance of payments accounts of a country record the payments and receipts of the residents of the country in their transactions with residents of other countries. If all transactions are included”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 19.11.2017 06:43

— 22 dəfə yüklənib

testimony

İnternetdə iqtisadi informasiyanın axtarışı imkanları — İqtisadi İnformatika

“İnternetin nəhəng məlumat bazası hər saniyə yeni xəbərlərlə zənginləşir. İnternet genişləndikcə bu şəbəkə vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan insanlarla virtual ünsiyyət qurmaq, məktublaşmaq, on-line rejimində keçirilən müxtəlif forumlarda iştirak etmək, kitab, jurnal və qəzetlərin elektron versiyalarını oxumaq, alış-veriş etmək, radio dinləmək, televiziya verilişlərinə tamaşa etmək, gündəlik hadisələr haqqında operativ məlumatlar almaq mümkündür. Bu xidmətləri əldə etmək üçün insanlar ilk növbədə İnternetdəki axtarış sistemlərindən istifadə edirlər.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 18.11.2017 08:55

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Tələbin qiymət elastikliyinin hesablanması — İqtisadiyyata Giriş

“• Tələbin qiymət elastikliyi tələb həcmindəki dəyişmə faizinin qiymətdəki dəyişmə faizinə bölünməsi yolu ilə hesablanır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 17.11.2017 11:46

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Müasir dövrdə qlobal informasiya şəbəkələrinin tətbiqi sahələri — İqtisadi İnformatika

“Qlobal şəbəkələrin əlaqə kanalları özlüyündə texnoloji olaraq- telefon xətlərindən peyk sisteminə qədər fərqlənə bilərlər. Bu zman qlobal şəbəkələrin əlaqə kanallarında verilənlərin ötürülmə sürəti lokal şəbəkələrdəkinə nisbətən aşağı. Bəzi hallarda isə çox aşağı olacaq. Qlobal şəbəkələrdə əlaqələndirmənin tipi adətən sürət və bu əlaqələndirmənin qiyməti arasındakı xərclərin kompromisi əsasında müəyyənləşdirilir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 17.11.2017 11:27

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycanın məşhur natiqləri haqqında məlumat yazın — Azərbaycan dili

“Natiqlik sənəti deyləndə ağıla gələn insanlardan biridə H.Əliyevdir. Böyük şəxsiyyət, xüsusilə siyasətçi və diplomat, dövlət başçısı üçün natiqlik olduqca vacibdir. Natiqlik dünya şöhrətli siyasətçi, böyük cəsarət və siyasi iradə, fenomenal yaddaş sahibi, müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevə məxsusdur”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 17.11.2017 11:25

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Çoxdəyişənli mürəkkəb funksiyanın diferensialı. Tam diferensial şəklinin invariantlığı. — Riyaziyyat

“ Tutaq ki, x=φ(t) ƒ-sı T çoxluğunda təyin olunmuşdur və onun qiymətləri çoxluğu y=ƒ(x) ƒ- nın X təyin oblastına daxildir. Bu halda, t-nin T çoxluğundakı hər bir qiymətinə y-n müəyyən bir qiyməti uyğun olur, yəni y dəyişəni t-nin funksiyasıdır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 17.11.2017 11:24

— 14 dəfə yüklənib

testimony

Müstəvidə xətt tənlikləri — Həndəsə

“Tutaq ki, müstəvi üzərində Oxy düzbucaqlı dekart koordinat sistemi və hər hansı L xətti verilmişdir. x və y koordinat dəyişənlərindən asılı aşağıdakı tənliyə baxaq:”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 16.11.2017 03:34

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Vektorların xətti asılılığı — Həndəsə

“Tutaq ki, a1, a2 ,...,an vektorları verilmişdir. Bu vektorları hər hansı α1,α 2 ,...,α n ədədlərinə vurub topladıqdan sonra alınan α 1a1 +α 2 a2 +L+α n an vektoruna verilmiş vektorların xətti kombinasiyası deyilir. Tutaq ki, bu xətti kombinasiya sıfra bərabərdir: α 1a1 +α 2 a2 +L+α n an = o”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 16.11.2017 03:27

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Müxtəlif zəhərlənmələrə və şüalanmaya qarşı M.M sistemində istifadə edilən fərdi tibbi vasitələr. — Mülki Müdafiə

“Kimyəvi silah kütləvi qırğın silahlarından biri olub zəhərləyici maddələrə və onları tətbiq etmək ücün istifadə olunan vasitələrə deyilir. Kimyəvi silahın əsasmı zəhərləyici maddələr (ZM) təşkil edir. ZM - hərbi sənaye və xalq təsərrüfatı obyektlərinə qoşunların, hərbiləşməmiş rnülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətlərini, fəhlələri, qulluqçuları, əhalini sıradan çıxaran, yaxud onların döyüş və əmək qabiliyyətinin zəifiəməsinə, heyvanların zədələnməsinə, habelə bitkilərin məhvinə səbəb ola bilən xüsusi kimyəvi birləşmələrdən (zəhərli maddələrdən) ibarətdir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 15.11.2017 10:16

— 44 dəfə yüklənib

testimony

İnternetdə iqtisadi informasiyanın axtarışı imkanları — İqtisadi İnformatika

“İnternetin nəhəng məlumat bazası hər saniyə yeni xəbərlərlə zənginləşir. İnternet genişləndikcə bu şəbəkə vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan insanlarla virtual ünsiyyət qurmaq, məktublaşmaq, on-line rejimində keçirilən müxtəlif forumlarda iştirak etmək, kitab, jurnal və qəzetlərin elektron versiyalarını oxumaq, alış-veriş etmək, radio dinləmək, televiziya verilişlərinə tamaşa etmək, gündəlik hadisələr haqqında operativ məlumatlar almaq mümkündür. Bu xidmətləri əldə etmək üçün insanlar ilk növbədə İnternetdəki axtarış sistemlərindən istifadə edirlər.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 15.11.2017 10:12

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Sintaksis haqqında məlumat yazın — Azərbaycan dili

“ Sintaksis (yunanca syntaxis) qrammatikanın bir bölməsidir. Hərfi mənası yunancadan tərcümədə "tərtib etmək" deməkdir. Sintaksisdə söz birləşmələri və cümlələr öyrənilir. İki ve daha artıq müstəqil leksik mənalı sözün məna ve qrammatik cəhətdən birləşməsinə söz birləşməsi deyilir. Məsələn : agıllı uşaq, Vətəni sevmək, Vətni qoruyan əsgər və s. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 15.11.2017 10:07

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Ardıcıllıq və onun limiti — Riyaziyyat

“DOCX formatında yükləyin ...”

— Xəyal Qocayev tərəfindən paylaşıldı — 14.11.2017 10:14

— 14 dəfə yüklənib

testimony

13 14 əsrdə Azərbaycanın ictimai və dövlət qurluşu — Tarix

“Azərbaycanın sosial-iqtisiadi həyatı. Monqol yürüşləri Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatına ağır zərbə vurdu. Monqolların keçdikləri ərazilərdə mədəniyyət abidələri, ticarət yolları dağıdıldı, əkin sahələri tapdalandı, xırmanlar yandırıldı. Muğanda çağırılmış qurultayda Cənubi Qafqaz ərazisi 110 monqol noyonu arasında bölündü”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 13.11.2017 06:29

— 28 dəfə yüklənib

testimony

Əməliyyat sisteminin təyinatı və təsnifatı — İqtisadi İnformatika

“Əməliyyat sistemi (ing. Operation System (OS)) – hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələlərin idarə olunmasını təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir. Ümumi təyinatlı əməliyyat sistemi - (ingiliscə GPOS (general purpose operating system, rusca операционная система общего назначения) – gerçək zamanlı əməliyyat sistemlərindən fərqli system. Belə əməliyyat sistemləri kompüterin resurslarının paylanması ilə məşğul olur və istifadəçilərə tətbiqi proqramlarla işləməyə imkan verən inkişaf etmiş qrafik interfeysə malikdir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 13.11.2017 05:57

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Əsas və köməkçi nitq hissələrinə aid suallar — Azərbaycan dili

“1. Nümunədə hansi köməkçi nitq hissələri işlədilib? Vətəndə də var, Millətdə var. Ancaq onun dili yoxdur Ele bil ki, güzgü kimi hamar, Şəffaf röyalın var, Dili yoxdur . A) qoşma və baglayıcı B) baglayıcı, modal söz, qoşma C) baglayıcı və ədat D) ədat E) modal söz ....”

— Rauf Vəlizadə tərəfindən paylaşıldı — 11.11.2017 07:04

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Tələb və təklifin bazarın hərəkətverici qüuvvəsi kimi(2) — İqtisadiyyata Giriş

“Təklif dedikdə,satıcının müəyyən dövr ərzində hər hansı bir əmtəəni müəyyən qiymətə,müəyyən kəmiyyətə satmaq arzusu və imkanı başa düşülür.K.Marks təklifi “bazarda olan və yaxud bazara çıxarıla biləcək “məhsul kimi izah etmişdir.Təklif istehsalla bağlı olsa da bu kateqoriyalar həm öz iqtisadi məzmununa görə,həm də həcminə görə də bir-birindən fərqlənirlər.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 11.11.2017 07:01

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan ədəbi dilinin şöbələri — Azərbaycan dili

“Danışarkən tələffüz olunan səslər danışıq səsləri adlanır. Bu səslər danışıq üzvlərinin köməyi ilə yaranır. Dodaqlar, dil və səs telləri danışıq səslərinin yaranmasında daha fəal iştirak edir. Danışıq səsləri tələffüz olunur və eşidilir. Yazıda onlar hərflərlə işarə olunur. Hərfləri isə görür və yazırıq. Səsləri hərflərdən fərqləndirmək üçün dərslik kitablarında onlar böyük mötərizə içərisində verilir. ”

— Rauf Vəlizadə tərəfindən paylaşıldı — 11.11.2017 06:50

— 30 dəfə yüklənib

testimony

Income Distribution — İngilis dili

“How many are rich and how many are poor? How did it get to be that way? Does it change over time, and if so, how and why? What is the difference between income and wealth? Not all happiness comes from having a lot of money, so why is there so much emphasis on making money, anyway?”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 11.11.2017 06:47

— 10 dəfə yüklənib

testimony

2 - lik say sistemində toplama , çıxma , əks və əlavə kodun tapılması — C++ İnformatika dərs

“Bu yuxardakı cədvəldən istifadə etməklə toplama əməlini yerinə yetirə bilərik. 10 luq say sistemindən 26 (0011010) ədədi ilə 12 (0001100) ədədlərini toplayaq. 2lik say sistemində toplama eyni ilə 10 luq say sistemindəki kimidir. Yəni ...”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 11.11.2017 02:55

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Ətraf mühitdən istifadənin iqtisadi mexanizmlərinin növləri və istiqamətləri. — ƏMİ

“Təbiəti mühafizəni təmin etməyin və təbiətdən istifadəni tənzimləməyin iqtisadi mexanizminin əsas vəzifəsi ekoloji təhlükəsizlik, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, onların bərpası və artırılması tədbirlərinin işlənib hazırlanmasına, planlaşdırılmasına və yerinə yetirilməsinə təbiət istifadəçilərinin maddi həvəsini artırmaqdır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 10.11.2017 08:20

— 20 dəfə yüklənib

testimony

Müəssisənin istehsal xərclərinin aşağı salınması ehtiyatları və yolları — Firmanın İqtisadiyyatı

“Ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi müasir şəraitdə məhsul istehsalının həcminin artırılması ilə yanaşı, məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması da mühüm iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Məhsulun maya dəyəri müxtəlif xərclər hesabına formalaşır. Belə xərclər istehsal məsrəfləri adldnır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 10.11.2017 07:11

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Roma natiqlik məktəbi haqqinda məlumat verin. — Azərbaycan dili

“Qədim Roma natiqlik məktəbinin nümayəndələrindən biri də Mark Fabiy Kvintilian olmuşdur. O, natiqlik nəzəriyyəçisi kimi tanınmışdır. Açdığı ritorika məktəbi ona şöhrət gətirmişdi. Kvintilian “Natiqlik təhsili” adlı kitabdan ibarət əsər yazmışdı. Həmin kitabda natiqlik sənətinin elementləri və ritorikanın mahiyyəti, nitq üzərində işin mərhələləri (mövzunun seçilməsi, yerləşdirilməsi, yadda saxlanılması, nəqli, aydın tələffüzü), natiqlik sənətinə, natiqlərin fəaliyyətinə verilən tələblər şərh olunmuşdur. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 09.11.2017 05:02

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Müasir dövrdə qlobal informasiya şəbəkələrinin tətbiqi sahələri — İqtisadi İnformatika

“Qlobal şəbəkələrin əlaqə kanalları özlüyündə texnoloji olaraq- telefon xətlərindən peyk sisteminə qədər fərqlənə bilərlər. Bu zman qlobal şəbəkələrin əlaqə kanallarında verilənlərin ötürülmə sürəti lokal şəbəkələrdəkinə nisbətən aşağı.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 09.11.2017 04:47

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Tələb və təklifin bazarın hərəkətverici qüuvvəsi kimi — İqtisadiyyata Giriş

“Bazar iqtisadiyyatının ən əsas xüsusiyyətlərindən biri tələb və təklifin əsasında rəqabətin mövcud olmasıdır. rəqabət dedikdə, 2 və ya daha artıq satıcının bazara eyni adda və ya eyni növdə məhsullar çıxartması və bir-birinə üstün gəlməsi prosesi başa düşülür. əlbəttə, rəqabətin nəticəsində daha güclü olan, alıcıların daha sevdiyi istehsalçılar bazarda qalır, digərləri bazardan çəkilməli olur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 09.11.2017 04:30

— 23 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycanın mineral-xammal resusrlarından istifadənin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi — ƏMİ

“Bizim doğma vətənmiz olan Azərbaycan respubilkasi,Qafqaz sıra dağlarının arasında,Xəzərin qərbində yerləşir.Tarixən respubilkamızın bir hissısinin suyun altında olması və Qafqaz dağlarının burda yerləşməsi onun zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasına gətirib çıxartmışdır”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 08.11.2017 12:48

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan torpaq ehtiyatlarından istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları — ƏMİ

“Təbii eһtiyatlar məfһumu iqtisadi termin olub, xüsusi ədəbiyyatlarda o, belə açıqlanır: təbii eһtiyatlar insanların maddi və mənəvi tələbatını ödəmək məqsədilə cəmiyyət tərəfindən istifadə edilən və ya istifadə edilməsi mümkün olan təbiətin bir һissəsini özündə birləşdirir. Bütövlükdə, ölkəmizin təbii eһtiyatlarına onun inzibati sərһədləri daxilində olan mineral, torpaq, su eһtiyatları, bitki və һeyvanat aləmi, atmosfer һavası və günəş enerjisi aiddir. Respublikamızın qiymətləndirilmiş təbii eһtiyatları onun təbii-eһtiyat potensialını təşkil edir və bu potensial dövlətin milli sərvətinin müһüm tərkib һissəsidir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 08.11.2017 12:46

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Ətraf mühitdən istifadənin elmi-nəzəri məsələləri və imkişafının əsas mərhələləri — ƏMİ

“Təbiətdən istifadə məhsuldar qüvvələrin formalaşması və inkişafı, təbiətlə cəmiyyət arasında münasibətlərin yaranmasının əsas prinsiplərini müəyyənləşdirir. İqtisadi və sosial coğrafiyanın predmeti, məqsəd və vəzifələri də məhz bu problemlərin araşdırılması, təbiətdən səmərəli istifadə etməklə əhalinin artan tələbatını öyrənməsi, həyat səviyyəsinin daim yaxşılaşdırılmasına öz töhfəsini verməsidir. Təbiətdən istifadə yollarının öyrənilməsi təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətinin mahiyyətinin aşkarlanması, təbii resurslardan istifadə yollarının təkmilləşdirilməsi deməkdir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 08.11.2017 12:44

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Xəzər hövzəsinin ekoloji problemləri və həllinin sosial-iqtisadi aspektləri — ƏMİ

“Xəzər dənizi tarixən insanları cəlb edib və onların öz ətrafında məskunlaşmasına səbəb olub. Xəzərin çirklənmə mənbələri onun hövzəsində, sahillərində və akvatoriyalarında yerləşən şəhərlərin və sənaye obyektlərinin çirkabının dənizə axıdılmasıdır. Eyni zamanda, dəniz nəqliyyatından və neft mədənlərindən daxil olan müxtəlif çirkləndiricilər də Xəzərə ciddi ziyan vurur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 08.11.2017 12:43

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan dili müstəqillik illərində. Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı — Azərbaycan dili

“ Hər bir millətin özünə məxsus dili vardır.Əgər millət olmasa dil də olmaz.Bir xalqın tarixi nə qədər dərin olarsa, dili də o qədər qədim olar. Azərbaycan xalqının özünə məxsus şanlı tarixi vardır. Buna görədə də, Azərbaycan dili özünü başqa dillərdən fəqlandirən xususiyyətlərə məxsusdur. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 08.11.2017 12:36

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan dili müstəqillik illərində. Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı, mövzusunda yığcam material hazırlamaq — Azərbaycan dili

“Milli varlıq və birliyin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayan dil, eyni zamanda, mənəvi və mədəni zənginləşmə, elmi-texniki inkişaf üçün zəruri olan ünsiyyət vasitəsidir. Ana dili hər bir xalqın mənəvi sərvəti, mənəviyyatının güzgüsüdür. Bu baxımdan hər millətin inkişafında ən mühüm varlıq və yaşanma amili olan dilin müstəsna rolu vardır. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 08.11.2017 12:32

— 9 dəfə yüklənib

testimony

x y z həqiqi ədədləri verilib Əgər x+y boyukdur z olarsa S ə x+y+z əks halda x-y-z mənimsətməli — C++

“Kodu yükləyin... .cpp”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 06:15

— 14 dəfə yüklənib

testimony

a b c həqiqi ədələri verilib Tərəfləri a b c olan üçbucaq qurmaq olarmı? — C++

“Kodu yükləyin .. .cpp formatında”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 06:10

— 10 dəfə yüklənib

testimony

x y z həqiqi ədədləri verilib Onlardan müsbət olanlarının kvadratını tapmalı — C++

“Kodu yükləyə bilərsiniz...”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 06:05

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Teylor düsturu ex, sinx, cosx funksiyalarının Maleron Düsturuna ayrılışının göstərilməsi. — Riyaziyyat

“ (1) çохhədlisi vеrilmişdir. Burаdа , , ,…, həqiqi ədədlərdir. çохhədlisini həmişə fərqinin qüvvətlərinə görə yаzmаq оlаr”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 01:32

— 11 dəfə yüklənib

testimony

F.H fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə qaydaları və əhalinin, fəhlə və qulluqçuların onlarla təhcizatı. — Mülki Müdafiə

“ Əhalinin mühafizə qurğularında daldalanması,təhlükəli sahələrdən köçürülməsi ilə yanaşı,adamların fərdi mühafizə vasitələrindən vaxtında və düzgün istifadə etməsi də çox vacib əhəmiyyətə malikdir. Mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi lüzumu onunla izah edilir ki, nüvə silahı,kimyəvi və ya bakteroloji silah işlədilərkən əhali, o cümlədən mülki müdafiə dəstələrinin şəxsə heyyəti müəyyən müddət radioaktiv maddələr,zəhərləyici maddələr yaxud bakteroloji vasitələrlə zəhərlənmiş sahələrdə qalmalı, ya da burada xilas etmə işləri aparılmalıdır. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 01:31

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Müasir dövrdə qlobal informasiya şəbəkələrinin tətbiqi sahələri — İqtisadi İnformatika

“Qlobal şəbəkələrin əlaqə kanalları özlüyündə texnoloji olaraq- telefon xətlərindən peyk sisteminə qədər fərqlənə bilərlər. Bu zman qlobal şəbəkələrin əlaqə kanallarında verilənlərin ötürülmə sürəti lokal şəbəkələrdəkinə nisbətən aşağı. Bəzi hallarda isə çox aşağı olacaq.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 01:30

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Bazar tarazlığındakı dəyişikliklərin üç mərhələli təhlili — İqtisadiyyata Giriş

“Biz tələb və təklifin qarşılıqlı əlaqədə bazar tarazlığını necə təmin etməsinə, bunun da öz növbəsində qiyməti, istehsal olunan və alınan əmtəə¬lərin miqdarını müəyyənləşdirməsinə baxdıq. Tarazlı qiymət və məh¬sulun həcmi tələb və təklif əyrilərinin vəziyyətindən asılıdır. Nə vaxt ki, hər hansı bir hadisə əyrilərdən birinin dəyişməsinə səbəb olur, bazar tarazlığı pozulur və yeni səviyyədə o, bərpa olunur. Belə dəyişikliklərin təhlili, köh¬nə və yeni tarazlıq şərtlərinin müqayisəsi müqayisəli statika adlandırılır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 01:29

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Nitq hissələri haqqında qısa məlumat — Azərbaycan dili

“1.Morfologiya 2.Sintaksis. Morfologiya yunanca morfos (forma) və loqos (elm) sözlərindən yaranıb. Morfologiya nitq hissələrindən, sözlərin tərkibindən və dəyişmə qaydalarından bəhs edir. Sintaksis də yunan sözü olub tərtib deməkdir.Bu bölmədə sözlərin söz birləşmələri daxilində əlaqələnməsindən bəhs olunur ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 01:26

— 14 dəfə yüklənib

testimony

x həqiqi ədədi verilib . Əgər 0 x 2 şərti ödənirsə S-ə x+2 qiymətini əks halda x2(x-in kvadratı)-2 qiymətini mənimsətməli — C++

“Kodu yükləyin..”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 01:22

— 9 dəfə yüklənib

testimony

a b c həqiqi ədədləri verilib. a b c bərabərsizliyinin ödənib - ödənmədiyini yoxlamalı — C++

“Kodu yükləyə bilərsiniz.”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 01:13

— 8 dəfə yüklənib

testimony

x , y və z həqiqi ədədləri verilib. Bu ədədlərdən ən kiçitini təyin etməli — C++

“Kodu yükləyə bilərsiz...”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 07.11.2017 12:14

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Qədim yunan natiqlik məktəbinin nümayəndəlirindən kimləri tanıyırsız? Bir neçəsi haqqında məlumat yazın — Azərbaycan dili

“Zenon Qədim yunan filosofu dialektikanın yaradıcısı Zenon (e.ə.VI) Eley tiranı Nearxa çarına sui-qəsddə iştirakına görə tutulub dindirilərkən o, camaata tərəf dönərək: «Tiranın qabağında niyə susursunuz, sizə əzab verəcəyinizdənmi qorxursunuz?» — demiş və dişiylə dilini parçalayıb Nearxın üzünə tüpürmüşdür. Bunu görən camaat həyəcana gəlib tiranı daş-qalaq edib öldürmüşlər”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 07:41

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Birinci və ikinci gorkəmli limitlərin isbati — Riyaziyyat

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 05:00

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Tərs matris vэ onun tapilmasi — Riyaziyyat

“Məlumat pdf formasındadır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 04:56

— 12 dəfə yüklənib

testimony

Kompüter şəbəkələrinin təkamülü və arxitekturası — İqtisadi İnformatika

“Kompüterlər yalnız xarici ölçülərinə görə deyil, eyni zamanda funksional imkanlarına görə də bir-birindən fərqlənirlər. Fərdi kompüterlərin yaranma tarixi 1974-75-ci illər hesab olunur. 1974-cü ildə iki amerikalı entuziast Stefan Voznyak və Stiv Jobs fərdi kompüter yaratmış və onu APPLE adlandırılmışdır. Fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalına isə 1981-ci ildən başlanmışdır. Fərdi kompüterlərin struktur sxemi aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir (şəkil 1). ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 04:00

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Real , Relative and Nominal Prices in Azerbaijan — İngilis dili

“Relative price is another term for the real price of a good or service. When we say that the relative price of computers has fallen in recent years, we mean that the price of computers relative to or measured in terms of other goods and services—such as TVs or cars—has declined. Relative prices of individual goods and services can decrease even if nominal prices are all increasing, because of inflation.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 04:00

— 17 dəfə yüklənib

testimony

İqtisadi informasiyanın xüsusiyyətləri — İqtisadi İnformatika

“İnformasiya iqtisadiyyatı (en.Information economy, ru.Информационная экономика)–informasiya və biliklərin istehsalı, emalı, saxlanması və yayılmasındakı fəaliyyət nəticəsində daxili məhsulların axınını təmin edən iqtisadiyyat nəzərdə tutulur və bu prosesdə işçilərin yarısından çoxu iştirak edir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:59

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Leksikologiyanın şöbələrı və frazeologiya haqqında ümumi məlumat — Azərbaycan dili

“Söz dilin əsas vahididir. Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin lüğət tərkibini, yəni leksikasını təşkil edir. Dilin lüğət tərkibini öyrənən elm leksikologiya adlanır. Leksikologiya yunanca iki sözdən - lexikos (söz) və loqosdan (təlim) ibarətdir. Leksikologiya dilçiliyin bir bölməsi olub, dildəki bütün sözləri öyrənir. Sözlər əşyaları, hərəkəti, əlaməti, miqdarı və s. ifadə etməyə xidmət göstərir. Hər bir sözün birbaşa ifadə etdiyi mənaya onun leksik mənası deyilir. Sözlərin leksik mənası izahlı lüğətlərdə öz ifadəsini tapır. Məsələn, kərə-əridilmiş yağ, şit yağ və s. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:49

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan dili müstəqillik illərində.Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı — Azərbaycan dili

“Milli varlıq və birliyin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayan dil,eyni zamanda,mənəvi və mədəni zənginləşmə,elmi-texniki inkişaf üçün zəruri olan ünsiyyət vasitəsidir.Ana dili hər bir xalqın mənəvi sərvəti,mənəviyyatının güzgüsüdür.Bu baxımdan hər millətin inkişafında ən mühüm varlıq və yaşanma amili olan dilin müstəsna rolu vardır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:48

— 25 dəfə yüklənib

testimony

Business Relations of Azerbaijan — İngilis dili

“After Azerbaijan Republic gained independence, one of the important aspects of its foreign economic policy was relations with the financial-credit and economic organizations. Over the past period, enough work has been done in this area. Azerbaijan became number of nearly all influential international organizations, including International Monetary Fund, World Bank, European Bank for Reconstruction and development, and Islamic Development Bank in 1992, and Asian development Bank in 1999.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:48

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Texnogen xarakterli F.H onlarin baş vermə səbəbləri — Mülki Müdafiə

“Təhlükə "insan-ətraf mühit" sisteminin yekcins olmaması ilə şərtlənir və onların xarakteristikası üst-üstə düşmədikdə yaranır. Təhlükə ilə insan daima üzləşib. Əvvəllər bu təbii xarakterli təhlükələr: təbii fəlakətlər, insanların vəhşi heyvanlarla, zəhərli həşəratlarla qarşılaşması kimi hallar idisə, zaman keçdikcə, texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq bura texnogen mənşəli təhlükələr də daxil oldu. Texnogen təhlükələr texniki sistemlərdə qəza, yanğın, partlayış və s. bu kimi formalarda təzahür edir. Bu hadisələrin baş verdiyi ərazidə olan insanlar isə xəstəliklər və müxtəlif ağırlıq dərəcəsi olan travmalar ala bilər. Təhlükənin mənbələri: təbii və antropogen olmaqla iki hissəyə ayrılır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:48

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Proqramli idarəetmə və muasir komputerlər — İqtisadi İnformatika

“Fərdi kompyuterlər və onların müasir təsnifatı. Kompyuterin əsas qurğuları və onların qarşılıqlı əlaqələri. Müasir hesablama maşınları yalnız xarici ölçülərinə görə deyil, eyni zamanda funksional imkanlarına görə də bir-birindən fərqlənirlər. Fərdi kompüterlərin yaranması hesablama texnikası sahəsində böyük hadisəyə səbəb oldu və kompüter şəbəkələrinin yaranmasına təkan verdi. Fərdi kompüterlərin yaranma tarixi 1974-1975-ci illər hesab olunur.1974-cü ildə iki amerikalı alim Stefan Voznyak və Stiv Jobs fərdi kompüter yaratmış və onu APPLE adlandırmışlar.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:47

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Natiqlik sənətinin tarixi — Azərbaycan dili

“Miladdan əvvəl Qədim Misirdə, Hindistanda, Çində, Babilistanda və digər bir sıra yerlərdə görkəmli natiqlər yetişmişdir. Lakin natiqlik sənətinin, gözəl nitqin, nitq mədəniyyətinin əsl vətəni qədim Yunanıstan olmuşdur. Natiqlik də bir elm kimi Yunanıstanda meydana gəlmiş, inkişaf etmişdir. Qədim Yunanıstanın ictimai-siyasi həyatındakı mübarizələr, iqtisadiyyatda baş verən irəliləyiş, elmi tərəqqi ilə bağlı Afina şəhər dövlətində natiqlik sənəti inkişaf etməyə başlayır. Ölkəni idarə edənlər ideyalarını müdafiə etmək, məqsədlərini kütlələrə çatdırmaq məqsədilə sözdən, natiqlik sənətindən təsirli və kəsərli silah kimi istifadə etməyə çalışırdılar. Eramızdan əvvəl VII-IV əsrlərdə fəaliyyət göstərən yunan natiqlik məktəbi Aristotel, Antifont, Andokid, Lisiy, İsey, İsokrat, Molon, Kvintilian, Demosfen, Hipeorid, Likurq, Esxil, Dinarx kimi görkəmli natiqlər yetirmişdir. Onlar natiqlik sənətini, onun nəzəriyyəsini, təlimini qurmuş və sistemini yaratmışlar. Həmin məktəblərdə dərs deyən Aristotel, Qorqiy, Frasimax, İsokrat, Demosfen, Esxin kimi görkəmli natiqlər bu sənəti həm nəzəri, həm də praktik şəkildə öyrənənlərə aşılamışlar. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:47

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Elmi metod : müşahidə , nəzəriyyə , yenə də müşahidə — İqtisadiyyata giriş

““Elm” (İng. science) sözü “öyrənmək” anlamına gələn Latın mənşəli “scire”dən törəmişdir. • Bu günkü mənada “elm” sözü “öyrənmək prosesidir. ELM VƏ ELMİ METOD Müşahidə prosesi fenomenlərin ortaq tərəflərinin müəyyən edilərək ümumiləşdirilməsini də doğurur. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:47

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Cəmin , hasilin və nisbətin törəmə düsturlarının çıxarılışı — Riyaziyyat

“Cəmin,hasilin və nisbətin törəmə düsturlarının çıxarılışı. Teorem 1.Əgər və funksiyаlаrı х nöqtəsində difеrеnsiаllаnаndırsа, оndа funksiyаsı dа х nöqtəsində difеrеnsiаllаnаndır və оlur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:44

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Economic Growth of Azerbaijan — İngilis dili

“After restoration of independence in 1991, the Republic of Azerbaijan began to realize its sovereign rights in economic field and to implement independent policy. The main directions of this policy are organization of the economic system based on different types of property, transition to market economy and integration into the global economy.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:43

— 12 dəfə yüklənib

testimony

İnsanlar seçimlə üzləşir — İqtisadiyyata giriş

“Hardvar Universitetinin İqtisadiyyat üzre professoru olan Qriqori Menkyunun “Iqtisadiyyatin Esaslari “ kitabinda sadaladiqi atalar sozunu xatirlatmaq isteyirem “ Pulsuz nahar olmaz”. Cox zaman xosumuza gelen bir seyi elde etmek ucun xoshladiqimiz ve qiymeti ona nisbeten ucuz olmayan bir seyden imtina etmeli oluruq. Qerar almaq ucun bir meqsedimizi digeriyle uz-uze qoyub, bize daha sərfəlisini secmek teleb olunur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:42

— 8 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan dilinin morfologiyası-sözün leksik və qrammatik xüsusiyyətləri — Azərbaycan dili

“Bizi əhatə edən aləmdə hər bir əşya, hərəkət, əlamət, hadisə və s. müəyyən bir sözlə ifadə olunur. Bu sözlər dilin lüğət tərkibini təşkil edir. Dilin lüğət tərkibindəki sözlərin cəmi leksika (yunanca leksis -söz, ifadə deməkdir) adlanır. Dilçiliyin leksikasını öyrənən bölməsi leksikologiya adlanır. Leksikologiyada sözlərin mahiyyəti, onların formaca və məzmunca əmələ gətirdiyi qruplar, sözlərin mənşəyi və işlənmə dairəsi öyrənilir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:42

— 15 dəfə yüklənib

testimony

Xətti çevirmənin matrisinin çıxarılışı — Riyaziyyat

“Tutaq ki,R n ölçülü xətti fəzadır və FϵE.Bu fəzanın bazisi: e1;e2,…en olsun.(1) Onda istənilən xϵR üçün x=x1e1+x2e2+…+xnen ayrılışı vardır.Bu halda,k çevirməsinin xətti olmasına əsasən k(x)=x1k(e1)+x2k(e2)+…xnk(en) (2) bərabərliyi alınar.Sağ tərəfdəki k(ek) (k=1;2….n) elementləri R fəzasının özünə daxil olduğundan onları da bazisi üzrə ayırmaq olar: k(ek)=a1ke1+a2ke2+….+anken (3)”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:41

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Azərbaycan ədəbi dilinin şöbələri haqqında — Azərbaycan dili

“Dili nəzəri cəhətdən orgənən elim dilcilik adlanir. Dilciliyin muxtəlif bolmələri var onlar aşagidakilardi. Fonetika-Dilçiliyin əsas bölmələrindən biri olan fonetikada danışıq səsləri öyrənilir. Ahəng qanunu, heca və vurğu da fonetikanın mövzularına daxildir. Ahəng qanunu-Ahəng qanunu dilimizin əsas fonetik qanunudur. Sözdə qalın və incə saitlərin ahənginə, bir-birini izləməsinə ahəng qanunu deyilir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:41

— 9 dəfə yüklənib

testimony

Fövqəlada hallar və onun xarakteriskları — Mülki Müdafiə

“FH insanların təlafatına,insanların səhətinə,eləcədə ətraf mühitə ziyan vurulmasına,madii əhəmiyyətli itkilərə və insanlar həyat fəliyyətini pozulmasına səbəb olcaq və yaxud da olmuş hərbi əməliyyatlar,qəzalar,təbbi və ya digər hadisələr nəticəsində ətraf muhitdə yaranmış vəziyyətdir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:41

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Bazar iqtisadi fəaliyyətin təşkilinin əlverişli üsuludur — İqtisadiyyata giriş

“İlk öncə Bazar iqtisadiyyatının nə olduğnu öryənək.Bazar iqtisadiyyatı dünyаdа mövcud оlаn iqtisadi sistemlərdən ən gеnişidir. Bаzаr istеhsаlçı və istеhlаkçılаrın qаrşılıqlı fəаliyyətini təmin еdən mехаnizmdir, оnlаrın mövcudluq üsuludur. Bаzаr əsаsən tədаvül sfеrаsı, аlqı-sаtqı ilə bаğlıdır.Bаzаr iqtisаdiyyаtı dаhа gеniş, əhаtəlidir. О, istеhsаlı, bölgünü, mübаdiləni və istеhlаk sаhələrinin hаmısını əhаtə еdir, оnlаrın tаm hаlındа mövcudluğunu təmin еdir. İqtisаdi bir sistеm kimi bаzаr iqtisаdiyyаtının tаm fоrmаlаşmаsı kаpitаlizm cəmiyyətində bаş vеrmişdir. Bаzаr iqtisаdiyyаtı ilə kаpitаlizm iqtisаdiyyаtı еyni mənаlıdır. Bаzаr iqtisаdiyyаtı kаpitаlizmin iqtisаdi əsаsını təşkil еdir. Bunа görə də АBŞ iqtisаdçılаrı "bаzаr iqtisаdiyyаtı - kаpitаlizm" ifаdəsini işlədirlər.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:40

— 13 dəfə yüklənib

testimony

İxtisaslaşma və ticarət — İqtisadiyyata giriş

“Beynalxalq Ticarət • Beynəlxalq ticarət kapitalizmin mərkəzidir və dünyanın müxtəlif regionlarını bir-birinə bağlayan mühüm faktordur • İstehsal faktorları— əmək, kapital, texnologiya, insan kapitalı və bacarıqları, sahibkarlıq və xammalları da əhatə edən torpaq— ölkədən ölkəyə dəyişir”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:40

— 13 dəfə yüklənib

testimony

Competition and Market Structures — İngilis dili

“There are several market structures in which firms can operate. The type of structure influences the firm’s behaviour, whether it is efficient, and the level of profits it can generate.There are several market structures in which firms can operate. The type of structure influences the firm’s behaviour, whether it is efficient, and the level of profits it can generate.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:39

— 28 dəfə yüklənib

testimony

Bazar və rəqabət — İqtisadiyyata giriş

“İqtisadi inkişafın bazar mexanizmi bir sıra iqtisadi ünsürlərin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyəti ilə şərtlənir. Bu ünsürlərdən biri də rəqabətdir. Rəqabət latın sözü olub( concurere) “toqquşma”mənasını verir. Rəqabin meydana gəlməsi tarixən mülkiyyət ayrıseçkiliyinin və əmək bölgüsünün şərtləndirdiyi əmtəə istehsalının meydana gəlməsi dövrünə təsadüf edir, əmtəə istehsalının inkişafı ilə iqtisadi inkişafın ən fəal ünsürünə çevrilir. İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət rəqabətin mövcudluğunu şərtləndirir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:37

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Mülkü müdafiə mühavizə qurğuları, onların təsnifatı, daxili avadanlıqları. — Mülki Müdafiə

“Əhalinin və dövlətin istehsal gücünün kütləvi qırğın silahlarından, təbii fəlakətlərdən, istehsalat qəzalarından mühafizəsi mülki müdafiənin əsas vəzifələrindən biridir. Bu tapşırığın yerinə yetirilməsinin yollarından biri də iqtisadi istehsalat obyektlərində və yaşayış məntəqələrində insanların sığınması üçün müxtəlif tipli qoruyucu mühafizə qurğularının qurulmasıdır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:37

— 10 dəfə yüklənib

testimony

Radiasiya , kimya təhlükəli obyektlərdə qəzalar və onların nəticələri. — Mülki Müdafiə

“Nuvə elektrik stansiyalarinda qəzalar Bunlardan ən böyüyü 1986-cı ildə Ukrainanın Çernobıl şəhərindəki NES-da baş vermişdir. Orada partlayış olmuş, nüvə reakoru dağılmış, ətraf mühitə ços sayda radioaktiv maddələr tullanmışdır. Qəzanın ortalıqdan qaldırılmasına 600 mindən çox adam qatılmışdır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:36

— 16 dəfə yüklənib

testimony

Kompyuterin və kompyuter texnologiyalarının inkişaf tarixi — İqtisadi İnformatika

“Kompüter — informasiya üzərində müxtəlif əməliyyatların avtomatlaşdırılmış şəkildə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş universal hesablama maşını. Kompüter informasiyanı emal etmək üçün nəzərdə tutulmuş maşındır.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:36

— 21 dəfə yüklənib

testimony

Respublikamizin ərazisində baş verə biləcək təbii və texnogen xarakterli F.H — Mülki Müdafiə

“Geofiziki təhlükəli təzahürlər: - Geoloji təhlükəli təbii fəlakətlər Meteoroloji xarakterli təbii hadisələr Hidroloji təhlükəli təzahürlər Daşqınlar, subasmalar çaylarda,göllərdə, dənizlərdə su səviyyəsinin qalxması nəticəsində yerin xeyli ərazisinin müvəqqəti olaraq su basmasıdır. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:35

— 22 dəfə yüklənib

testimony

İnformasiya cəmiyyəti — İqtisadi İnformatika

“Bəşəriyyət yarandığı gündən əvvəlcə maddələrə, sonra enerjiyə və nəhayət, informasiyaya sahib olmaq uğrunda çarpışmışdır. Sivilizasiyanın ilk dövrlərində insana elementar bilik və bacarıqlar kifayət edirdisə, informasiyanın tədricən çoxalması nəti cəsində insan şəxsi biliklərinin az olmasını hiss etməyə başladı. İnformasiyanı düzgün emal etmək və lazımi qərarlar qəbul etmək üçün insandan malik olduğu bilik və təcrübələri ümumiləşdirmək tələb olunurdu. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:34

— 11 dəfə yüklənib

testimony

Tərs matris və onun tapılması — Riyaziyyat

“• Tərif. A kvadrat matrisinin tərsinin varlığı üçün zəruri və kafi şərt onun determinantının sıfırdan fərqli olmasıdır (və ya cırlaşmayan olmasıdır). Deməli, matrisin tərsi onun determinantının tərsi ilə cəbri tamamlayıcılardan düzəldilmiş matrisin transponirə olunmuşunun hasilinə bərabərdir. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:33

— 9 dəfə yüklənib

testimony

English Idioms Commonly Used In Daily Language — IELTS

“A blessing in disguise seems bad, but is actually good Accidently registering for the wrong class was actually a blessing in disguise. Actions speak louder than words actions are more important than words You say you love me but actions speak louder than words. A piece of cake easy That test was a piece of cake. Beating around the bush not discussing what is important/procrastinating I needed to study, but I kept beating around the bush. Big task on your hand having something important to finish My teacher gave me a new assignment, so I have a big task on my hands.”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:32

— 7 dəfə yüklənib

Məhsuldar heyət

Bizim əməkdaşlarımızla tanış olun

Bütün işləri görən və sizin istifadənizə verən həmin heyyət

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Qasımov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Səməd Abbasov

İnkişaf etdirici, Idea müəllifi

Bizim haqqımızda

Saytın hazırlanma məqsədi tələbələrin sərbəst işlərinin hazırlanmasında köməklik göstərməkdir. Bizim platformamız Azərbaycanda bu sahədə ilkdir. Tələbələrə göstərdiyimiz xidmətlər ...