Məlumat sayı: 324
Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 14.12.2017 05:11

347 dəfə yüklənib

Leksik norma ( Kiril ) — Azərbaycan dili

“ Нитг инсана мяхсус фяалиййят олуб, сюзляр, ифадя вя ъцмляляр ясасында цнсиййят просесидир, “

Məhsuldar heyət

Bizim əməkdaşlarımızla tanış olun

Bütün işləri görən və sizin istifadənizə verən həmin heyyət

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Qasımov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Səməd Abbasov

İnkişaf etdirici, Idea müəllifi

Bizim haqqımızda

Saytın hazırlanma məqsədi tələbələrin sərbəst işlərinin hazırlanmasında köməklik göstərməkdir. Bizim platformamız Azərbaycanda bu sahədə ilkdir. Tələbələrə göstərdiyimiz xidmətlər ...