Məlumat sayı: 324
Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 20.12.2017 05:40

342 dəfə yüklənib

Fonetik Norma və digər mövzular ( qarışıq ) — Azərbaycan dili

“Dilçiliyin fonetika bölmяsi iki hissяyя bölцndцyц kimi, fonetik norma da özцndя iki sahяni birlяşdirir: orfoepik norma vя orfoqrafik norma Hяr iki norma dilin fonetik quruluşu vя ahяng qanunu ilя mцяyyяn edilir. “

Məhsuldar heyət

Bizim əməkdaşlarımızla tanış olun

Bütün işləri görən və sizin istifadənizə verən həmin heyyət

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Qasımov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Səməd Abbasov

İnkişaf etdirici, Idea müəllifi

Bizim haqqımızda

Saytın hazırlanma məqsədi tələbələrin sərbəst işlərinin hazırlanmasında köməklik göstərməkdir. Bizim platformamız Azərbaycanda bu sahədə ilkdir. Tələbələrə göstərdiyimiz xidmətlər ...